Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Aktier ej kvalificerade efter omstrukturering
På gång i branschen

Aktier är inte längre kvalificerade efter omstrukturering

Publicerat: 
2018-10-05
Text: 
Irini Kallides, skattejurist

En omorganisation där den så kallade konsultregeln tidigare varit tillämplig och inte längre är det strider enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte mot skatteflyktslagen.

Fåmansföretag

Ett fåmansföretag är ett onoterat aktiebolag där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna i företaget.

Delägare som arbetar i företaget och driver verksamheten gemensamt ses i det här sammanhanget som en person enligt den utvidgade definitionen av fåmansföretag, eller konsultregeln som den även kallas. Därmed kan en stor byrå där de som är verksamma även är delägare vara ett fåmansföretag.

Fallet

En större byrå planerade att ändra sin ägarstruktur för nio europeiska länder. En av de svenska delägarna ansökte om förhandsbesked med frågan om hans andelar skulle vara fortsatt kvalificerade enligt konsultregeln eller om omorganisationen skulle innebära att hans andelar inte längre skulle omfattas av de så kallade 3:12-reglerna. Han ville också veta om lagen mot skatteflykt (1995:575) kunde tillämpas på förfarandet.

Omorganisationen innebär att ett brittiskt bolag bildas som ska äga mer än hälften av rösterna i verksamhetsbolagen i respektive land. Resterande andelar kommer att ägas av de lokala delägarna i varje land.

För svensk del ska det brittiska bolaget bilda eller förvärva ett NYAB. De svenska konsulterna erbjuds att förvärva aktier i NYAB motsvarande 20 procent av rösterna genom en riktad nyemission. Konsulternas aktier i byrån ska därefter överlåtas till NYAB. Konsulterna som är verksamma i NYAB kommer även att vara delägare i det brittiska bolaget.

De svenska konsulternas röstandel i NYAB kommer sammantaget, alltså inklusive det indirekta ägandet genom det brittiska bolaget, att understiga 50 procent.

Skatterättsnämnden och Skatteverket

Enligt Skatterättsnämnden är NYAB inte ett fåmansföretag och omorganisationen strider inte mot skatteflyktslagen.

Skatteverket menar dock att skatteflyktslagen bör vara tillämplig och att andelarna i NYAB ska vara kvalificerade och därmed omfattas av 3:12-reglerna, det vill säga 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Anledningen är enligt verket att när NYAB förvärvar andelarna i byrån kommer den utdelning som ska tillföras de verksamma ägarna att ha sitt ursprung i de arbetsinsatser som utförs i byrån. Genom att det brittiska bolaget har röstmajoriteten i NYAB kringgås därmed reglerna i 57 kap. IL.

Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan som ska bedömas i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, är om skatteflyktslagen är tillämplig när aktier som är kvalificerade enligt den så kallade konsultregeln ersätts av aktier som inte längre omfattas av konsultregeln efter en omstrukturering.

HFD konstaterar att omstruktureringen innebär att aktierna i NYAB inte omfattas av konsultregeln. NYAB är därmed inte ett fåmansföretag och aktierna kan inte vara kvalificerade.

Då omstruktureringen inte strider mot lagstiftningens syfte är inte heller skatteflyktslagen tillämplig.

Kommentar

Den 1 januari 2018 justerades konsultregeln för att täcka in fler situationer, se Kapital och värdepapper 13/2017. Bakgrunden var ett fastställt förhandsbesked där HFD fann att EY skapat en organisation som inte omfattades av konsultregeln.

Nu ser vi återigen hur en stor internationell byrå, Deloitte i det här fallet, skapar en organisation som inte heller omfattas av konsultregeln enligt dess lydelse före justeringen 2018. HFD prövar inte frågan om NYAB omfattas av den nya lydelsen av konsultregeln, eftersom den frågan inte är relevant i fallet. HFD prövar enbart den överklagade frågan om förfarandet strider mot skatteflyktslagen.

Ytterligare ett överklagat förhandsbesked avseende en omstrukturering ligger för prövning i HFD. Det gäller en omorganisation där en nybildad stiftelse förvärvar drygt 50 procent av rösterna i ett fåmansföretag. SRN menar att bolaget inte längre är ett fåmansföretag och att skatteflyktslagen inte är tillämplig. Skatteverket däremot hävdar att bolaget är ett fåmansföretag även efter att stiftelsen fick det bestämmande inflytandet i bolaget, läs om fallet i Kapital och värdepapper 7/2018.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.