Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
hand och laptop
På gång i branschen

Anstånd med betalning av skatt för att dämpa tillfälliga likviditetsproblem

Publicerat: 
2020-03-20
Text: 
Irini Kallides, skattejurist

Regeringen har beslutat och överlämnat ännu en extra ändringsbudget för 2020 med förslag till åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. För att dämpa tillfälliga likviditetsproblem för företag föreslås bland annat en möjlighet till anstånd med inbetalning av skatter och avgifter. Ett anstånd ska kunna beviljas efter ansökan och gälla inbetalningar av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt moms. Reglerna föreslås träda i kraft den 7 april men gälla inbetalningar från januari 2020.

Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

I samband med finanskrisen 2008-09 infördes en lag om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (2009:99). Syftet var att motverka negativa effekter för företag som en följd av likviditetsproblem i krisens spår. 

I syfte att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag i följderna av utbrottet av det nya coronaviruset och åtgärderna för att begränsa smittspridningen föreslås förändringar av denna lag. Det innebär att en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med inbetalning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter återinförs samt utökas till att även gälla mervärdesskatt. 

Nya regler om tidsbegränsad möjlighet till anstånd

Skatteverket har en skyldighet att bevilja anstånd med betalning av skatter och avgifter om det finns synnerliga skäl. Det framgår av 63 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Bestämmelsen har ett snävt tillämpningsområde och bör tillämpas mycket restriktivt, vilket inte är tillräcklig enligt regeringen för att hantera de likviditetsproblem som uppstår för företagen i den rådande situationen. Bestämmelsen förutsätter även att anståndstiden är mycket kort, i regel bara en eller två månader. 

Därför föreslås istället förändringar i lagen om anstånd. Enligt förslaget ska Skatteverket ges möjlighet att bevilja anstånd med inbetalningar av arbetsgivares skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som gäller redovisningsperioder som infaller under januari - september 2020. 

Eftersom skatt och avgifter för redovisningsperioderna januari - mars 2020 redan kommer att vara inbetalda när anståndet beviljas innebär ett beslut om anstånd att detta belopp kommer att krediteras på den skattskyldiges skattekonto som en inbetalning. 

Anståndet får beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter respektive moms. För moms som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år räknat från dagen för beslutet om anstånd och anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag som normalt gäller enligt 62 kap. 9 § SFL och som infaller närmast efter att anståndstiden upphör. 

Anståndet ska även fortsättningsvis kunna beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Skatteverket ska alltså i varje enskilt fall göra en prövning av om anstånd bör beviljas. Exempelvis nämns att företag som har icke försumbara skatteskulder inte bör kunna beviljas anstånd. 

Kostnadsränta och anståndsavgift

Enligt SFL ska den som beviljas anstånd betala kostnadsränta som beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag till och med den dag då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt. Den låga kostnadsräntan motsvarar basräntan som lägst kan uppgå till 1,25 procent, vilket också är den aktuella procentsatsen. 

Den som beviljas anstånd ska även betala en anståndsavgift med 0,3 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljas till och med den månad då anståndet ska betalas. Avgiften ska betalas senast den dag då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt. 

Har anståndet återkallats ska anståndsbeloppet betalas senast den förfallodag enligt SFL som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutet om återkallelse. Anståndsavgiften ska då betalas vid samma tidpunkt. 

Ikraftträdande

Ändringarna föreslås träda ikraft den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Det innebär att Skatteverket från och med den 7 april kan bevilja anstånd som omfattar redovisningsperioder från och med januari 2020. 

Ytterligare förslag till ekonomiska åtgärder

Propositionen innehåller även förslag om stöd för korttidsarbete, alltså när arbetstagare tillfälligt går ned i arbetstid och lön. Syftet är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i synnerligen djupa lågkonjunkturer. Stödet innebär att staten, arbetsgivaren och den anställde delar på kostnaden vid korttidsarbete och det betalas ut, efter ansökan från företagen, via skattekontot. Även korttidsstödet föreslås träda i kraft den 7 april 2020 och tillämpas från och med den 16 mars 2020. 

Dessutom innehåller propositionen förslag om övriga ekonomiska åtgärder såsom att:

  • karensavdraget slopas
  • anslaget för smittbärarpenning höjs
  • staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
  • företag får likviditetsförstärkning via skattekontot
  • kommuner och regioner får kompensation för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården.

Mer övergripande information om övriga ekonomiska åtgärder finns här.

Kommentar

Syftet med föreslagna åtgärder är att dämpa tillfälliga likviditetsproblem för företagen. Det vi ska ha med oss dock är att det kostar att ha anstånd. Regeringens avsikt är att anstånden ska beläggas med en marknadsmässig ränta. Då kostnadsräntan och den månatliga  anståndsavgiften är inte avdragsgilla motsvarar de en avdragsgill ränta på cirka 6,6 procent, vilket ses som en marknadsmässig kreditkostnad. 

Retroaktiviteten i tillämpningen innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket, såvida de inte har större skatteskulder, missköter sin ekonomi, eller på annat sätt är oseriösa. 

Enskilda näringsidkare utan anställda lämnar inte in någon motsvarighet till arbetsgivardeklaration varje månad och omfattas därför inte av förslaget om anstånd, mer än vad gäller anstånd för momsinbetalningar. En enskild näringsidkares preliminärskatt och egenavgifter baseras istället på en preliminär inkomstdeklaration som har lämnats i förskott inför beskattningsåret. Om näringsidkaren befarar att inkomsterna under året kommer att bli lägre än vad som har uppgivits bör en ny preliminärdeklaration lämnas till Skatteverket för att få sänkt preliminärskatt och egenavgifter. 

Under vissa förutsättningar kan en enskild näringsidkare även få återbetalning av redan inbetald preliminärskatt som blivit för hög. 

Observera att anstånd med momsinbetalningar kan lämnas till företag som redovisar sin moms månadsvis eller kvartalsvis. Förslaget omfattar dock inte företag som redovisar moms en gång om året. 

I väntan på ny lagstiftning kan företag som har fått betalningsproblem söka anstånd hos Skatteverket.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.
Där finns även hänvisningar till källor och relaterade artiklar.