Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Att tänka på vid deklarationen 2018 Skatteinformation Wolters Kluwer
På gång i branschen

Att tänka på vid deklarationen 2018

Text: 
Irini Kallides, skattejurist

Snart är deklarationsarbetet i full gång. För att underlätta arbetet tar vi varje år fram ett antal artiklar med aktuella deklarationstips i vår nyhetstjänst Skatteinformation. I denna artikel går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste nyheterna som påverkar deklarationsarbetet. Fokus ligger på fysiska personer.

Deklaration 2 maj 2018

I denna artikel fokuserar vi på vad som gäller för de deklarationer som ska lämnas i maj 2018, det vill säga deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Vem ska lämna deklaration?

Alla behöver inte lämna inkomstdeklaration. Har du låga inkomster eller inga inkomster alls behöver du i vissa fall inte deklarera.

Fysiska personer

En fysisk person ska deklarera om han eller hon:

– har varit bosatt i Sverige under hela 2017 och har haft inkomst av tjänst eller inkomst av aktiv näringsverksamhet på 18.951 kronor eller mer,
– har varit bosatt i Sverige en del av året och har haft skatte- eller avgiftspliktiga inkomster på 100 kronor eller mer,
– har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på 100 kronor eller mer,
– har fått utdelning, kapitalvinst eller andra ersättningar och förmåner från ett fåmansföretag som ska beskattas i tjänst,
– har haft kapitalinkomst på minst 200 kronor där kontrolluppgift inte lämnats,
– ägde fastighet den 1 januari 2017 eller
– har fått föreläggande att lämna deklaration.

Dödsbon

För en person som har avlidit under 2017 gäller samma regler som om han eller hon hade levt hela året. Dödsbo efter person som avlidit före år 2017 och som inte skiftats ska deklarera om dödsboet:

– har haft inkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet på sammanlagt 100 kronor eller mer,
– har ägt fastighet den 1 januari 2017 eller
– ska betala avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader.

Om dödsboets enda inkomst under 2017 har varit ränta eller utdelning, som det lämnats kontrolluppgift på, behöver inkomstdeklaration inte lämnas.

Deklarationstidpunkt och slutskattebesked

Pappersdeklarationerna skickas ut mellan den 15 mars och 15 april. Har du en digital brevlåda får du deklarationen som en pdf-fil redan från den 8 – 9 mars. Det går att deklarera från och med den 20 mars.

Inkomstdeklarationen för fysiska personer och dödsbon ska ha kommit in till Skatteverket senast den 2 maj. Samma inlämningsdag gäller även för utomlands bosatta som ska deklarera i Sverige.

Har du skaffat en digital brevlåda och anmält konto för skatteåterbäring senast den 1 mars samt godkänt deklarationen senast den 28 mars utan att ändra eller lägga till något får du tillbaka dina skattepengar i april. Du får dina pengar till ditt konto i samband med slutskattebeskedet. Har du anmält konto och deklarerat genom att sms:a, ringa eller via Skatteverkets app eller e-tjänst får du slutskattebeskedet i juni. Om Skatteverket beslutar att ändra något i deklarationen så skickas slutskattebeskedet ut tillsammans med ändringsbeslutet.

Observera att om du inte anmält konto står pengarna kvar på ditt skattekonto tills du begär att få dem utbetalda. Du kan även anmäla ett utländskt konto för skatteåterbäring. Har du istället skatt att betala ska du göra det inom 90 dagar.

Anstånd

Om du har ett godtagbart skäl för att lämna deklarationen senare än den 2 maj, kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansöker du på Mina sidor får du anstånd till den 16 maj, du måste då ha ansökt senast den 2 maj. Alternativt kan du ansöka på blanketten SKV 2600 senast tio dagar före den 2 maj och kan då få anstånd ända till 16 juni.

Särskilda omständigheter för att få anstånd kan vara att du är utomlands en längre tid, att du är på tjänsteresa, att du är på arbete på annan ort eller att den som gör din deklaration har blivit sjuk.

Biträder du fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer ska ansökan om byråanstånd lämnas senast den 2 maj. Lämnas bilagorna på papper medges anstånd till den 16 maj. Lämnas deklarationen digitalt medges anstånd till den 15 juni. Innehåller deklarationen bilagor som inte kan lämnas digitalt kan de lämnas på papper fram till 15 juni, det gäller även INK1.

Från och med årets deklarationssäsong kommer dessutom INK1 att kunna lämnas via SRU. Det påverkar dock inte anståndet.

Förseningsavgifter

Kommer du in med deklarationen för sent ska du betala förseningsavgift. För fysiska personer och dödsbon är förseningsavgiften 1.250 kronor. Avgiften fördubblas vid mer än tre månaders försening och tredubblas efter fem månader.

Nyheter och viktiga punkter - Inkomstdeklaration 1

I det följande tar vi upp de viktigaste nyheterna som du bör tänka på i årets deklaration. Vi tar även upp ett antal punkter som i och för sig inte är nyheter men som är viktiga att tänka på i deklarationsarbetet.

Reseavdraget

Gränsen för reseavdraget är höjd från 10.000 kronor till 11.000 kronor. Du fyller i bruttobeloppet i deklarationen och Skatteverket räknar av 11.000 kronor.

Pensionssparavdrag för dem som saknar pensionsrätt

Det allmänna avdraget för privat pensionssparande är slopat. Kom dock ihåg att anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen fortfarande medges avdrag. De kan göra avdrag med 35 procent av den avdragsgrundande inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp.

Skattereduktion för rot- och rutarbete

Preliminär skattereduktionen för rot- och rutarbeten finns förtryckt i deklarationen vid punkt 4. Det förtryckta beloppet kan bestå av:

– preliminär skattereduktion enligt fakturamodellen,
– preliminär skattereduktion fastställd i en förenklad skattedeklaration och/eller
– skattereduktion på förmån av rot- och ruttjänster.

Det finns två rutor i deklarationen för skattereduktionen, en för rottjänster och en för ruttjänster. Anledningen är att man får skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden rottjänster och med 50 procent för ruttjänster. Dessutom är skattereduktionen för ruttjänster begränsad till 25.000 kronor för alla om inte fyllt 65 år vid årets ingång.

Den preliminära skattereduktionen blir slutlig vid beskattningen.

Den 1 januari 2017 utvidgades rutavdrag till att även omfatta reparation och underhåll av vitvaror i bostaden, se .

Fördela skattereduktionen

Tänk på möjligheten att fördela skattereduktionen mellan de personer i hushållet som har rätt till den. Observera att skattereduktion som grundar sig på rotarbeten förutsätter att man är ägare till bostaden. Begäran om fördelning görs under övriga upplysningar i samtliga berörda deklarationer.

Skattereduktion för förnybar el

Vid punkt 4 ska du även ange underlag för skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind, jord och vatten, till exempel från solceller.

Om man inte själv förbrukar all el som produceras och överskottet matas in till elnätet har man, under vissa förutsättningar, möjlighet att få skattereduktion.

Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar som matats in i personens anslutningspunkt under 2017, dock högst så många kilowattimmar som tagits ut i samma anslutningspunkt. Själva skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30.000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion man kan få 18.000 kronor per år.

Underlaget är förifyllt utifrån den kontrolluppgift som elnätsföretaget lämnat till Skatteverket.

Fastighetsavgift

För småhus är fastighetsavgiften 0,75 procent av taxeringsvärdet, dock max 7.687 kronor per värderingsenhet. Gränsen för när 7.687 kronor överstiger 0,75 procent går vid ett taxeringsvärde på 1.024.934 kronor. Beloppet är förtryckt i deklarationen, alternativt är det verkliga taxeringsvärdet förtryckt om det är lägre.

Nybyggda bostäder har en lägre avgift. För småhus, ägarlägenheter och bostadshyreshus med värdeår 2011 och tidigare betalas ingen avgift de första fem åren och halv fastighetsavgift de följande fem åren, det vill säga max 3.843 kronor för 2017. För sådana bostäder med värdeår 2012 och senare betalas ingen fastighetsavgift de första femton åren.

För småhus på ofri grund och för arrendetomter är takbeloppet halverat, det vill säga 3.843 respektive 1.921 kronor. Det innebär att förtryckt belopp är 512.400 kronor eller faktiskt taxeringsvärde om det är lägre.

Tomtmark med småhus som har ett byggnadsvärde under 50.000 kronor saknar taxerat byggnadsvärde men omfattas ändå av kommunal fastighetsavgift. Avgiften beräknas på samma sätt som för småhus med den skillnaden att den är maximerad till 0,75 % av taxeringsvärdet för tomtmarken.

För flerfamiljshus är fastighetsavgiften 1.315 kronor per lägenhet eller max 0,3 procent av taxeringsvärdet på bostadsdelen. De förtryckta uppgifterna ska motsvara antal lägenheter multiplicerat med 438.334 kronor eller det faktiska taxeringsvärdet på bostadsdelen om det är lägre.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt betalas för tomt för småhus, småhus under uppförande, tomt för hyreshus, bostäder under uppförande, lokaler, industrienheter och elproduktionsenheter. Underlaget för fastighetsskatten är taxeringsvärdet.

Rätt ägare?

Fastighetsavgift och fastighetsskatt ska betalas av den som ägde fastigheten den 1 januari 2017.

Var observant i de fall en fastighet har bytt ägare i samband med årsskiftet.
Om inget anges i köpekontraktet övergår äganderätten vid köpekontraktets undertecknande, exempelvis 15 december. Köparen får då underlaget förtryckt i sin deklaration. Innehåller köpekontraktet en äganderättsklausul som innebär att äganderätten övergår till köparen först vid ett senare tillfälle, exempelvis vid tillträdet den 15 januari, är säljaren fortfarande ägare vid årsskiftet och uppgifterna i Skatteverkets register kan vara felaktiga.

Det finns inga rutor för att ändra underlaget för fastighetsavgift eller fastighetsskatt på blanketten. Behöver du ändraunderlaget måste du ange det under övriga upplysningar.

Schablonintäkter i kapital

I deklarationen kan det förekomma tre olika schablonintäkter i inkomstslaget kapital. Schablonintäkterna är förtrycka i en egen ruta på blanketten, vid punkt 7.1.

1. Schablonintäkten på bostadsuppskov är 1,67 procent av det uppskovsbelopp du hade vid årets ingång.

2. Schablonintäkten för en investeringsfond (värdepappersfond) är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång.

3. Schablonintäkten för investeringssparkonto är 1,25 procent (vilket är golvet då statslåneräntan den 30 november 2016 + 0,75 procentenheter blir ett lägre värde) av ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal och av inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot.

Investeraravdrag

Investeraravdraget innebär att personer som köper aktier i ett mindre företag i samband med att företaget bildas eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av betalningen för aktierna i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650.000 kronor per person och år, vilket motsvarar ett köp av aktier för 1.300.000 kronor. Investeraravdraget ger full avdragseffekt även om underskottet i kapital blir större än 100.000 kronor.

Avdraget redovisas på blankett K11, och förs in vid punkt 8.7 på inkomstdeklarationen.

Näringsverksamhet på inkomstdeklaration 1

Resultatet av näringsverksamhet specificeras på blankett NE eller N3A. Har du deklarerat ränteinkomster, ränteutgifter eller egna pensionskostnader i näringsverksamheten så kom ihåg att justera de förtryckta uppgifterna på INK1.

Egenavgifter för 2017

För personer som är födda 1952 och senare är egenavgifterna 28,97 procent. Har du under 2017 fått hel sjukersättningeller hel aktivitetsersättning betalar du dock 10,21 procent i ålderspensionsavgift. Detsamma gäller om du under hela 2017 fått hel ålderspension, det vill säga förtida uttag av hel inkomstpension/tilläggspension och hel premiepension. Vid förtida uttag betalar du även särskild löneskatt med 6,15 procent.

För personer födda mellan 1938 och 1951 betalas ålderspensionsavgift på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15 procent, det vill säga totalt 16,36 procent. För personer födda 1937 eller tidigare betalas bara särskild löneskatt på 6,15 procent. Detta gäller för personer med aktiv näringsverksamhet. På passiv näringsverksamhet betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent oavsett ålder.

Schablonavdrag för egenavgifter

Vid ruta R43 på blankett NE får du göra ett schablonavdrag för egenavgifterna med högst:

– 6 procent om du är född 1937 eller tidigare
– 15 procent om du är född 1938–1951
– 25 procent om du är född 1952–1990
– 20 procent om du bedriver passiv näringsverksamhet

Ett dödsbo efter en person som dött under året eller tidigare ska göra ett schablonavdrag med högst 20 procent oavsett födelseår.

Växa-stöd för enskilda näringsidkare

En enskild näringsidkare som från den 1 april 2016 och senare anställde sin första medarbetare betalar från 2017 bara ålderspensionsavgift med 10,12 procent på lön upp till 25.000 kronor under de första tolv månaderna. Det innebär att om lönen är 25.000 kronor eller mer blir det maximala stödet under 12 månader 63.630 kronor (25.000 kr x 12 mån = 300.000 kr och 300.000 kr x (31,42 % - 10,21 %) = 63.630 kr).

Stödet gäller anställningar som pågår i minst tre månader och uppgår till minst 20 timmar i veckan. Stödet är ett statligt stöd av mindre betydelse vilket innebär att näringsidkaren för att vara berättigad till stödet måste lämna upplysningar om alla sådana stöd som erhållits för innevarande år och de två tidigare åren. Läs mer om växa-stödet i .

Övriga upplysningar

Under övriga upplysningar finns ett antal kryssrutor. Kryssalternativen motsvarar sådant som ofta tas upp under övriga upplysningar:

– Begäran omfördelning av rot- och rutavdrag.
– Kontrolluppgift som saknas eller är felaktig.
– Inkomst från utlandet.
– Begäran om avräkning av utländsk skatt som inte redan räknats av.

Om du lämnar en oriktig uppgift i deklarationen kan du få betala skattetillägg. Är du exempelvis osäker på om du har rätttill ett avdrag som du har gjort kan det vara bra att informera Skatteverket om dina argument för avdraget och hur du har räknat fram beloppet. Då har Skatteverket möjlighet att överväga dina argument och förhoppningsvis hålla med dig i din bedömning. Skulle dock Skatteverket ha en annan uppfattning påförs du inget skattetillägg för ditt felaktiga avdragsyrkande eftersom du varit öppen med det.

Anser du att Skatteverket fattat ett felaktigt beslut har du möjlighet att begära omprövning av beslutet och lämna inytterligare underlag för bedömningen. Du kan begära omprövning genom att skicka ett brev till det skattekontor som fattat beslutet, eller begära omprövning på Skatteverkets blankett SKV 6891. Begäran om omprövning ska ha kommit in före utgången av sjätte året efter inkomståret.

Ett alternativ är att överklaga Skatteverkets beslut hos förvaltningsrätten och istället få en prövning av din fråga i domstol. Även ett överklagande ska skickas till det skattekontor som fattat beslutet och komma in före utgången av det sjätte året efter inkomståret. Skatteverkets blankett för överklagande heter SKV 6890.

Behöver du ett bollplank i dina funderingar över ett beslut från Skatteverket får du gärna kontakta oss. Vi tar konsultuppdrag i mån av tid och kan hjälpa dig att tolka regler, söka efter rättsfall och formulera din begäran om omprövning eller överklagande.

 

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.
Läs mer om tjänsten här>>

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.