Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Att tänka på vid deklarationen
På gång i branschen

Att tänka på vid deklarationen 2019

Publicerat: 
2019-02-28
Text: 
Alexandra Wallerius, skattejurist

Snart är deklarationsarbetet för fysiska personer i full gång. För de som är anslutna till en digital brevlåda skickas deklarationen ut redan den 7–13 mars. Pappersdeklarationerna skickas ut mellan 15 mars och 15 april. I denna artikel går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste frågorna som påverkar årets deklarationsarbete.

Deklaration 2 maj 2019

I denna artikel fokuserar vi på vad som gäller för de deklarationer som ska lämnas den 2 maj 2019, det vill säga deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

De som vill få sin deklarationsblankett redan i början av mars måste ha en digital brevlåda senast den 28 februari 2019. Har man ingen digital brevlåda kommer en deklarationsblankett med vanliga posten någon gång mellan 15 mars och 15 april.

Den som bara ska godkänna deklarationen kan göra det genom att sms:a eller ringa. I Skatteverkets app kan man även yrka avdrag för resor till och från arbetet. Den 19 mars öppnar Skatteverkets e-tjänst som gör det möjligt att lämna deklarationen digitalt. I e-tjänsten kan även bilagor för exempelvis näringsverksamhet eller kapitalvinster lämnas. 

Om man godkänner deklarationen utan att ändra något och deklarerar digitalt senast den 2 april så betalas överskjutande skatt ut mellan den 9 och 12 april. I så fall skickas slutskattebeskedet ut den 6 april. 

Sista dag att lämna deklarationen är den 2 maj. Det datumet gäller för alla fysiska personer och dödsbon, även för personer som är bosatta utomlands.

Anstånd

Om du har ett godtagbart skäl för att lämna deklarationen senare än den 2 maj, kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansöker du på Mina sidor får du anstånd till den 16 maj, du måste då ha ansökt senast den 2 maj. Ansökan kan göras från och med den 7 mars. Alternativt kan du ansöka på blanketten SKV 2600 senast tio dagar före den 2 maj. 

Särskilda omständigheter för att få anstånd kan vara att du är utomlands en längre tid, att du är på tjänsteresa, att du är på arbete på annan ort eller att den som gör din deklaration har blivit sjuk.

Byråanstånd

Biträder du fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer ska ansökan om byråanstånd lämnas senast den 2 maj. Lämnas deklarationsbilagorna på papper medges anstånd till den 16 maj. Lämnas deklarationen digitalt medges anstånd till den 17 juni. Innehåller deklarationen bilagor som inte kan lämnas digitalt kan de lämnas på papper fram till 17 juni, det gäller även INK1.

Förseningsavgifter

Kommer du in med deklarationen för sent ska du betala förseningsavgift. För fysiska personer och dödsbon är förseningsavgiften 1.250 kronor. Avgiften fördubblas vid mer än tre månaders försening och tredubblas efter fem månader.

Vem ska lämna deklaration?

Alla behöver inte lämna inkomstdeklaration. Har du låga inkomster eller inga inkomster alls behöver du i vissa fall inte deklarera.

Fysiska personer

En fysisk person ska deklarera om han eller hon:

 • har varit bosatt i Sverige under hela 2018 och har haft inkomst av tjänst eller inkomst av aktiv näringsverksamhet på 19.247 kronor eller mer, 
 • har varit bosatt i Sverige en del av året och har haft skatte- eller avgiftspliktiga inkomster på 100 kronor eller mer,
 • har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på 100 kronor eller mer, 
 • har fått utdelning, kapitalvinst eller andra ersättningar och förmåner från ett fåmansföretag som ska beskattas i tjänst,
 • har haft kapitalinkomst på minst 200 kronor där kontrolluppgift inte lämnats, 
 • ägde fastighet den 1 januari 2018 eller
 • har fått föreläggande att lämna deklaration.

Dödsbon

För en person som har avlidit under 2018 gäller samma regler som om han eller hon hade levt hela året. Dödsbo efter person som avlidit före år 2018 och som inte skiftats ska deklarera om dödsboet:

 • har haft inkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet på sammanlagt 100 kronor eller mer, 
 • har ägt fastighet den 1 januari 2018 eller
 • ska betala avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader.

Om dödsboets enda inkomst under 2018 har varit ränta eller utdelning, som det lämnats kontrolluppgift på, behöver inkomstdeklaration inte lämnas.

Inkomstdeklaration 1 - nyheter och viktiga punkter

I det följande tar vi upp de viktigaste nyheterna som du bör tänka på i årets deklaration. Vi tar även upp ett antal punkter som i och för sig inte är nyheter men som är viktiga att tänka på i deklarationsarbetet.

Reseavdraget

Gränsen för reseavdraget är 11.000 kronor. Du fyller i bruttobeloppet i deklarationen och Skatteverket räknar av 11.000 kronor. 

Om du reser med kollektivtrafik kan du få avdrag för utgifterna om avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst två kilometer. Om du reser med bil eller motorcykel har du rätt att göra avdrag om

 • avståndet är minst fem kilometer och
 • du dessutom har gjort en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med om du åkt kollektivt.
tabell avdragsgilla belopp 2019


Pensionssparavdrag för dem som saknar pensionsrätt

Det allmänna avdraget för privat pensionssparande är slopat. Kom dock ihåg att anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen fortfarande medges avdrag. De kan göra avdrag med 35 procent av den avdragsgrundande inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp.

Skattereduktion för rot- och rutarbete

Preliminär skattereduktionen för rot- och rutarbeten finns förtryckt i deklarationen vid punkt 4. Det förtryckta beloppet kan bestå av:

 • preliminär skattereduktion enligt fakturamodellen,
 • preliminär skattereduktion fastställd i en förenklad skattedeklaration och/eller
 • skattereduktion på förmån av rot- och ruttjänster. 

Det finns två rutor i deklarationen för skattereduktionen, en för rottjänster och en för ruttjänster. Anledningen är att man får skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden rottjänster och med 50 procent för ruttjänster. Dessutom är skattereduktionen för ruttjänster begränsad till 25.000 kronor för alla om inte fyllt 65 år vid årets ingång. 

Den preliminära skattereduktionen blir slutlig vid beskattningen.

Fördela skattereduktionen

Tänk på möjligheten att fördela skattereduktionen mellan de personer i hushållet som har rätt till den. Observera att skattereduktion som grundar sig på rotarbeten förutsätter att man är ägare till bostaden. Begäran om fördelning görs under övriga upplysningar i samtliga berörda deklarationer.

Skattereduktion för förnybar el

Vid punkt 4 ska du även ange underlag för skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind, jord och vatten, till exempel från solceller.

Om man inte själv förbrukar all el som produceras och överskottet matas in till elnätet har man, under vissa förutsättningar, möjlighet att få skattereduktion.

Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar som matats in i personens anslutningspunkt under 2018, dock högst så många kilowattimmar som tagits ut i samma anslutningspunkt. Själva skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30.000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion man kan få 18.000 kronor per år.

Underlaget är förifyllt utifrån den kontrolluppgift som elnätsföretaget lämnat till Skatteverket.

Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

En ny skattereduktion har införts för dem som har sjukersättning eller aktivitetsersättning som betalas ut av Försäkringskassan. Man får även reduktion på motsvarande ersättningar från utlandet. Underlaget för skattereduktionen är den ersättning som betalats ut under 2018. Skattereduktionen beräknas till summan av 4,5 procent av den del av underlaget som inte överstiger 2,53 prisbasbelopp och 2,5 procent av resterande del, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt. 

Det finns inget fält på deklarationen för att fylla i underlaget. Skattereduktionen beräknas utifrån de kontrolluppgifter som lämnats. Dessa uppgifter framgår av specifikationen till deklarationen.

Skattereduktion för fackföreningsavgift

En nygammal skattereduktion är den för fackföreningsavgift. Reduktionen beräknas till 25 procent av den medlemsavgift som betalats till en fackförening. Reglerna infördes den 1 juli 2018 vilket innebär att underlaget för skattereduktionen består av avgifter som betalats 1 juli - 31 december 2018 eller senare. Underlaget måste uppgå till minst 400 kronor.

Det saknas fält på blanketten även för denna skattereduktion. Eftersom fackföreningarna lämnar kontrolluppgift till Skatteverket kan den beräknas automatiskt. Underlaget och reduktionen framgår av specifikationen.

Fastighetsavgift

För småhus är fastighetsavgiften 0,75 procent av taxeringsvärdet, dock max 7.812 kronor per värderingsenhet. Gränsen för när 7.812 kronor överstiger 0,75 procent går vid ett taxeringsvärde på 1.041.600 kronor. Beloppet är förtryckt i deklarationen, alternativt är det verkliga taxeringsvärdet förtryckt om det är lägre.

Nybyggda bostäder har en lägre avgift. För småhus, ägarlägenheter och bostadshyreshus med värdeår 2011 och tidigare betalas ingen avgift de första fem åren och halv fastighetsavgift de följande fem åren, det vill säga max 3.906 kronor för 2018. För sådana bostäder med värdeår 2012 och senare betalas ingen fastighetsavgift alls de första femton åren. 

För småhus på ofri grund och för arrendetomter är takbeloppet halverat, det vill säga 3.906 respektive 1.953 kronor. Det innebär att förtryckt belopp är 520.800 kronor eller faktiskt taxeringsvärde om det är lägre.

Tomtmark med småhus som har ett byggnadsvärde under 50.000 kronor saknar taxerat byggnadsvärde men omfattas ändå av kommunal fastighetsavgift. Avgiften beräknas på samma sätt som för småhus med den skillnaden att den är maximerad till 0,75 % av taxeringsvärdet för tomtmarken. 

För flerfamiljshus är fastighetsavgiften 1.337 kronor per lägenhet eller max 0,3 procent av taxeringsvärdet på bostadsdelen. De förtryckta uppgifterna ska motsvara antal lägenheter multiplicerat med 445.667 kronor eller det faktiska taxeringsvärdet på bostadsdelen om det är lägre.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt betalas för tomt för småhus, småhus under uppförande, tomt för hyreshus, bostäder under uppförande, lokaler, industrienheter och elproduktionsenheter. Underlaget för fastighetsskatten är taxeringsvärdet.

Rätt ägare?

Fastighetsavgift och fastighetsskatt ska betalas av den som ägde fastigheten den 1 januari 2018. 

Var observant i de fall en fastighet har bytt ägare i samband med årsskiftet. 
Om inget anges i köpekontraktet övergår äganderätten vid köpekontraktets undertecknande, exempelvis 15 december. Köparen får då underlaget förtryckt i sin deklaration. Innehåller köpekontraktet en äganderättsklausul som innebär att äganderätten övergår till köparen först vid ett senare tillfälle, exempelvis vid tillträdet den 15 januari, är säljaren fortfarande ägare vid årsskiftet och uppgifterna i Skatteverkets register kan vara felaktiga. 

Det finns inga rutor för att ändra underlaget för fastighetsavgift eller fastighetsskatt på blanketten. Behöver du ändra underlaget måste du ange det under övriga upplysningar.

Schablonintäkter i kapital

I deklarationen kan det förekomma tre olika schablonintäkter i inkomstslaget kapital. Schablonintäkterna är förtrycka i en egen ruta på blanketten, vid punkt 7.1. 

 1. Schablonintäkten på bostadsuppskov är 1,67 procent av det uppskovsbelopp du hade vid årets ingång.
 2. Schablonintäkten för en investeringsfond (värdepappersfond) är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång.
 3. Schablonintäkten för investeringssparkonto är 1,49 procent (statslåneräntan den 30 november 2017 + 1 procentenhet) av ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal och av inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot.

Investeraravdrag

Investeraravdraget innebär att personer som köper aktier i ett mindre företag i samband med att företaget bildas eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av betalningen för aktierna i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650.000 kronor per person och år, vilket motsvarar ett köp av aktier för 1.300.000 kronor. Investeraravdraget ger full avdragseffekt även om underskottet i kapital blir större än 100.000 kronor.

Avdraget redovisas på blankett K11, och förs in vid punkt 8.7 på inkomstdeklarationen.

Avkastningsskatt

De som har en utländsk kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring ska betala avkastningsskatt på dessa i Sverige. För svenska försäkringar är det pensionsinstituten som betalar in skatten. 

Skatteunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring beräknas genom att ett kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före inkomståret plus 1 procentenhet. Räntesatsen som kapitalunderlaget multipliceras med måste alltid vara minst 1,25 procent. Det innebär att det blir aktuellt att höja räntesatsen till 1,25 procent när statslåneräntan den 30 november året före inkomståret är lägre än 0,25 procent. Skatteunderlaget avrundas till närmast lägre 100-tal kronor.

Kapitalunderlaget är värdet på försäkringen vid ingången av kalenderåret ökat med de premier som betalats in till försäkringen under året. De premier som betalats under andra halvåret (1 juli - 31 december) ska bara räknas med till hälften. Skatten är 30 procent av skatteunderlaget.

Skatteunderlaget för en utländsk pensionsförsäkring beräknas genom att ett kapitalunderlag multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för det år närmast före beskattningsåret. För 2018 används räntan 0,51 procent. Skatteunderlaget avrundas till närmast lägre 100-tal kronor.

Kapitalunderlaget är försäkringens värde vid kalenderårets ingång och skatten är 15 procent.

Näringsverksamhet på inkomstdeklaration 1

Resultatet av näringsverksamhet specificeras på blankett NE eller N3A. Har du deklarerat ränteinkomster, ränteutgifter eller egna pensionskostnader i näringsverksamheten så kom ihåg att justera de förtryckta uppgifterna på INK1.

Egenavgifter för 2018

För personer som är födda 1953 och senare är egenavgifterna 28,97 procent. Har du under 2018 fått hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning betalar du dock 10,21 procent i ålderspensionsavgift. Detsamma gäller om du under hela 2018 fått hel ålderspension, det vill säga förtida uttag av hel inkomstpension/tilläggspension och hel premiepension. Vid förtida uttag betalar du även särskild löneskatt med 6,15 procent.

För personer födda mellan 1938 och 1952 betalas ålderspensionsavgift på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15 procent, det vill säga totalt 16,36 procent. För personer födda 1937 eller tidigare betalas bara särskild löneskatt på 6,15 procent. Detta gäller för personer med aktiv näringsverksamhet. På passiv näringsverksamhet betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent oavsett ålder.

Schablonavdrag för egenavgifter

Vid ruta R43 på blankett NE får du göra ett schablonavdrag för egenavgifterna med högst: 

 • 6 procent om du är född 1937 eller tidigare
 • 15 procent om du är född 1938–1952
 • 25 procent om du är född 1953–1990
 • 20 procent om du bedriver passiv näringsverksamhet

Ett dödsbo efter en person som dött under året eller tidigare ska göra ett schablonavdrag med högst 20 procent oavsett födelseår.

Övriga upplysningar

Under övriga upplysningar finns ett antal kryssrutor. Kryssalternativen motsvarar sådant som ofta tas upp under övriga upplysningar:

 • Begäran omfördelning av rot- och rutavdrag.
 • Kontrolluppgift som saknas eller är felaktig.
 • Inkomst från utlandet.
 • Begäran om avräkning av utländsk skatt som inte redan räknats av.

Om du lämnar en oriktig uppgift i deklarationen kan du få betala skattetillägg. Är du exempelvis osäker på om du har rätt till ett avdrag som du har gjort kan det vara bra att informera Skatteverket om dina argument för avdraget och hur du har räknat fram beloppet. Då har Skatteverket möjlighet att överväga dina argument och förhoppningsvis hålla med dig i din bedömning. Skulle dock Skatteverket ha en annan uppfattning påförs du inget skattetillägg för ditt felaktiga avdragsyrkande eftersom du varit öppen med det. 

Anser du att Skatteverket fattat ett felaktigt beslut har du möjlighet att begära omprövning av beslutet och lämna in ytterligare underlag för bedömningen. Du kan begära omprövning genom att skicka ett brev till det skattekontor som fattat beslutet, eller begära omprövning på Skatteverkets blankett SKV 6891. Begäran om omprövning ska ha kommit in före utgången av sjätte året efter inkomståret. 

Ett alternativ är att överklaga Skatteverkets beslut hos förvaltningsrätten och istället få en prövning av din fråga i domstol. Även ett överklagande ska skickas till det skattekontor som fattat beslutet och komma in före utgången av det sjätte året efter inkomståret. Skatteverkets blankett för överklagande heter SKV 6890. 

Wolters Kluwer hjälper dig

Behöver du ett bollplank i dina funderingar över ett beslut från Skatteverket får du gärna kontakta oss. Vi tar konsultuppdrag i mån av tid och kan hjälpa dig att tolka regler, söka efter rättsfall och formulera din begäran om omprövning eller överklagande.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.