Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Basbelopp miniräknare
På gång i branschen

Basbeloppen för 2020 är fastställda

Publicerat: 
2019-11-15
Text: 
Alexandra Wallerius, skattejurist

Nu är samtliga basbelopp för 2020 fastställda av regeringen. Prisbasbeloppet för 2020 är 47.300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 48.300 kronor, en höjning med 800 respektive 900 kronor jämfört med 2019. Inkomstbasbeloppet har fastställts till 66.800 kronor, vilket är en höjning med 2.400 kronor. Basbeloppen har effekt på många skatt- och försäkringsrelaterade belopp.

2020 års prisbasbelopp

Det är förändringen av konsumentprisindex som är grunden för att beräkna prisbasbelopp. Under år 2020 gäller följande prisbasbelopp:

– Prisbasbelopp 47.300 kronor.
– Förhöjt prisbasbelopp 48.300 kronor.

Belopp baserade på prisbasbeloppet

Det är prisbasbeloppet som vanligtvis används för att beräkna olika gränser och nivåer i skattereglerna. Nedanstående belopp kommer att gälla för inkomst- och beskattningsåret 2020 och för de beskattningar som ska ske under 2021.

 • Deklarationspliktsgränsen blir 20.008 kr (0,423 x 47.300).
 • Grundavdraget vid beskattningen ligger i intervallen 13.900 - 36.500 kr.
 • Maximalt grundavdrag ges i inkomstintervallet 128.700 - 147.399 kr.
 • Högsta grundavdraget för personer som fyllt 65 år är 99.100 kr, vid en inkomst på 381.400 kr.
 • Lägsta grundavdraget för pensionärer är 24.100 kr för inkomster på 1.605.300 kr och uppåt.
 • Högsta inkomst som ger rätt till sjukpenning blir 378.400 kr (8 x 47.300).
 • Högsta inkomst som ger rätt till föräldrapenning på grund av barns födelse blir 473.000 kr (10 x 47.300).
 • Högsta inkomst för tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning blir 354.750 kr (7,5 x 47.300)
 • På inkomst upp till 20.008 kr betalas ingen pensionsavgift (0,423 x 47.300).
 • Det skattefria inrikestraktamentet blir på 240 kr (0,005 x 47.300).
 • Prisbasbeloppsdelen vid beräkning av bilförmån blir 13.717 kr (0,29 x 47.300). 
  För bilar inregistrerade före 1 juli 2018 blir prisbasbeloppsdelen 14.994 kr (0,317 x 47.300).
 • Det särskilda tillägget vid bilförmån tillkommer då nybilspriset överstiger 354.750 kr (7,5 x 47.300).
 • Lägsta nybilspris för sexårsbilar blir 189.200 kr (4 x 47.300).
 • Ersättning utan sociala avgifter till idrottsutövare blir 23.650 kr (0,5 x 47.300).
 • Direktavdrag för inventarier av mindre värde medges för inköp som understiger 23.650 kr (0,5 x 47.300).
 • Spärrbeloppet för skattereduktion för kommunal fastighetsavgift för pensionärer kan aldrig bli lägre än 3.230 kr.
 • Företag med kontantförsäljning under 189.200 kr undantas från kravet på certifierat kassaregister (4 x 47.300).

Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna intjänade pensionspoäng när det gäller tilläggspension.

2020 års inkomstbasbelopp

Det är förändringen av inkomstindex som ligger till grund för beräkning av inkomstbasbeloppet. Inkomstindex är ett mått på den procentuella förändringen av inkomstnivån i Sverige.

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet 2020 till 66.800 kronor. Det innebär bland annat följande:

 • Allmän pensionsavgift beräknas på inkomst upp till 539.076 kr (8,07 x 66.800).
 • Maximal allmän pensionsavgift blir 37.700 konor.
 • Maximal pensionsgrundande inkomst 2020 blir 539.076 kronor.

Inkomstbasbeloppet i 3:12-reglerna

I reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag ingår inkomstbasbeloppet som en viktig faktor. 2020 års inkomstbasbelopp ger följande:

 • Gränsbeloppet för 2021 får beräknas schablonmässigt till 183.700 kr (2,75 x 66.800).
 • För att kunna utnyttja det lönebaserade utrymmet 2020 krävs att delägaren själv tar ut lön under 2020 på antingen 400.800 kr (6 x 66.800) plus 5 procent av totala löner eller 641.280 kr (9,6 x 66.800).
 • En utdelning under 2020 beskattas i inkomstslaget tjänst upp till 6.012.000 kr (90 x 66.800).
 • En kapitalvinst under 2019 beskattas i inkomstslaget tjänst upp till högst 6.680.000 kr (100 x 66.800).

Kommunal fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften för 2020 blir:

 • 8.349 kr för småhus, dock max 0,75 procent av taxeringsvärdet och
 • 1.429 kr per lägenhet i flerbostadshus, dock max 0,3 procent av taxeringsvärdet på bostadsdelen.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.