Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
rutavdrag
På gång i branschen

Förslag om fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget

Publicerat: 
2020-02-05
Text: 
Alexandra Wallerius, skattejurist

Rut-utredningen har lämnat ett delbetänkande där man föreslår att rutavdraget ska utökas med ytterligare tjänster, bland annat tvätt vid tvättinrättningar och enklare tillsyn av bostäder. Man föreslår även att rutavdraget höjs till 75.000 kronor. Förändringarna ska enligt förslaget gälla från och med den 1 januari 2021.

Rutarbete

Rutavdrag ges tillsammans med rotavdrag genom en skattereduktion på 50.000 kronor per år. Det som kallas för rutarbete är hushållsarbete som normalt utförs av hushållen själva och som utförs i bostaden. I dagsläget kan man få rutavdrag för följande tjänster:

 • Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som utförs i bostaden.

 • Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.

 • Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.

 • Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt beskärning och borttagande av träd och buskar som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

 • Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande.

 • Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden.

 • Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder.

 • Arbete som avser installation, reparation och underhåll av data och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete, när arbetet, handledningen och rådgivningen utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

 • Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

Förslaget

I ett delbetänkande från Rut-utredningen föreslås nu att fler tjänster ska omfattas av rutavdraget och att taket ska höjas till 75.000 kronor. Det skulle innebära att det sammanlagda taket för rut- och rotavdragen höjs från 50.000 kronor till 75.000 kronor per person och år. Rotavdraget ska dock få uppgå till högst 50.000 kronor. I det följande går vi igenom vilka nya tjänster som ska omfattas av rutavdraget enligt förslaget.

Vård av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning

Rutavdraget ska enligt förslaget utvidgas med en tjänst som avser tvätt av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning. Rutavdraget ska, förutom tvättning, även omfatta torkning och annan efterbehandling samt mindre lagningar av kläder och hemtextilier. Arbetet ska utföras vid tvättinrättningen. Det betyder att man i detta fall frångår kravet på att tjänsterna ska utföras i bostaden.

En förutsättning för rutavdrag för den nya tvätteritjänsten är att arbetet även kan utföras av hushållet självt. Den tvätt som för närvarande omfattas av rutavdrag är huvudsakligen tvätt i vanliga tvättmaskiner, det vill säga vattentvätt. Enkelt uttryckt bör, enligt förslaget, den tvätt som man stoppar in i tvättmaskinen hemma omfattas av rutavdrag även när tvätten utförs vid tvättinrättning. Det innebär att kemtvätt och mattvätt inte kommer inkluderas i rutavdragssystemet.

Möblering

En andra utvidgning av rutavdraget som föreslås är en tjänst som avser möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör till hushållet samt montering och demontering av sådana föremål. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

De arbetsmoment som främst bör omfattats av möbleringstjänsten är ny- och ommöblering inom en och samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum. Däremot omfattas inte möblering och annan förflyttning av bohag och annat lösöre i del av bostad där näringsverksamhet bedrivs.

När det gäller arbete med förflyttning av bohag och annat lösöre inom bostaden menas bland annat förflyttning mellan biutrymmen och bostadsdelen. Ett exempel som lämnas i betänkandet är en flytt av en motionscykel mellan förrådet och bostadsdelen.

Utredningen anser att arbete med packning i lådor eller annat iordningsställande av bohag och annat lösöre för att kunna flytta detta inom bostaden också ska ingå i underlaget för rutavdrag. Detsamma gäller arbete med att flytta bohag och annat lösöre mellan skåp och lådor.

Exempel på förflyttning av bohag i nära anslutning till bostaden är att ta fram trädgårdsmöbler eller ställa tillbaka möblemanget när utesäsongen är över.

När det gäller montering och demontering bör arbetsmomenten i den nya tjänsten spegla de arbetsmoment som innefattas i rutavdraget för flyttjänster, bland annat uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner, armaturer, tv etcetera. Det handlar också om att sätta ihop monteringsfärdiga möbler av olika slag. Arbete med montering och demontering ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden, vilket innebär att avdraget inte omfattar montering och demontering av föremål i utförarens lokaler. Inte heller ingår montering och demontering – eller förflyttning – av inredning som inte ingår i bohaget och annat lösöre, exempelvis köks- och badrumsinredning och fasta garderober.

Inredning och homestyling inför exempelvis en försäljning av bostaden omfattas inte av möbleringstjänsten.

Transporttjänster

I utredningens uppdrag ingick att lämna förslag om att rutavdraget ska inkludera olika slags transporttjänster som kan underlätta för hushållen, med undantag för sådan bortforsling av hushållsavfall för vilken kommunen eller producent ansvarar.

Som en tredje utvidgning föreslår man därför att rutavdrag för transporttjänster ska inriktas på transporter från bostaden och transporter av bohag eller annat lösöre som hör till hushållet. Varutransporter till hushållen ska inte inkluderas i rutavdraget. Detsamma gäller persontransporter.

Transporter som ska ge rätt till rutavdrag är:

 • Bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning. Med försäljningsverksamhet som bedrivs i syfte att främja återanvändning menas auktioner, loppmarknader, andrahandsbutiker och liknande.

 • Transport av bohag till och från utrymmen för magasinering av bohaget, även om magasineringen inte har samband med flytt mellan bostäder.

Arbetskostnaden för bortforsling och transport av bohag och annat lösöre för återanvändning ska beräknas enligt schablon. Arbetskostnaden ska beräknas till 50 procent av det debiterade beloppet för tjänsten i sin helhet inklusive mervärdesskatt. När det gäller transport av bohag och annat lösöre till och från magasinering anser utredningen att underlaget bör utgöras av arbetskostnaden enligt nuvarande regler för flyttjänster.

Trygghetstjänster – tillsyn av bostad

Den fjärde utvidgningen som föreslås är tjänst som avser tillsyn av bostaden. Tillsynen ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden och vara av enklare slag. Det kan röra sig om att ta hand om post, sköta om växter eller kontrollera om det uppkommit skador i bostaden medan man är bortrest.  De arbetsuppgifter som enligt utredningens mening bör ingå i den nya tjänsten ska vara av enklare slag som inte kräver någon särskild utbildning eller särskilda språkkunskaper och som kan utföras efter en kortare instruktionstid. 

Fler exempel på tjänster kan enligt utredningen vara att ta hand om vissa typer av skador eller annat som inträffat i bostaden, exempelvis vid eller efter strömavbrott. Även arbeten som kan behöva vidtas för att öppna upp eller stänga ner en bostad bör ingå.

Rutavdraget ska gälla tjänster i och i nära anslutning till bostaden vilket innebär att även tomt, trädgård, gårdsplan och uppfart omfattas. Dessutom begränsas inte avdraget till permanentbostaden utan omfattar även fritidsbostäder av olika slag.

Ikraftträdande

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. De ska tillämpas första gången i fråga om hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2020. Motsvarande ska gälla för förmån av hushållsarbete och sådant arbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration.

Kommentar

Detta är ett delbetänkande från Rut-utredningen. Det som återstår för utredningen är att se över möjligheten till ett utökat rutavdrag för äldre, så kallat äldrerut. Här står möjligheten öppen för utredningen att lämna förslag som låter äldre ha en högre subventionsgrad eller ett högre tak för maximal skattereduktion. Förslag om detta kommer i slutbetänkandet som ska lämnas senast den 1 september 2020 

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.
Där finns även hänvisningar till relaterande artiklar.