Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Inget företrädaransvar för tillfälliga anstånd enligt Skatteverket
På gång i branschen

Inget företrädaransvar för tillfälliga anstånd enligt Skatteverket

Publicerat: 
2020-03-26
Text: 
Irini Kallides, skattejurist

Skatteverket meddelar att man inte kommer att använda sig av sin möjlighet att ansöka om företrädaransvar för obetalda skatter och avgifter när anstånd har medgivits enligt den särskilda lagen om tillfälliga anstånd. Synsättet gäller även anståndsavgiften.

 

Förslag om tillfälliga anstånd

Under förra veckan lämnades förslag till åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna i spåren av coronaviruset, se Anstånd med betalning av skatt för att dämpa tillfälliga likviditetsproblem.

En fråga som uppstod i anslutning till förslaget är vad som kommer att gälla avseende företrädaransvaret om ett företag går i konkurs under anståndstiden. Nu lämnar Skatteverket ett ställningstagande i frågan.

 

Anstånd och företrädaransvaret

Reglerna om företrädaransvar finns i 59 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). De innebär att om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatter och avgifter är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatt och avgifter. 

Utgångspunkten är att om anstånd medges för en skatt eller avgift före eller senast på den ursprungliga förfallodagen kan Skatteverket inte ansöka om företrädaransvar under anståndstiden. Den juridiska personen har i det här fallet inte underlåtit att betala någon skatt eller avgift. Den relevanta ansvarstidpunkten för ett företrädaransvar är därmed förfallodagen vid anståndstidens utgång. 

Om däremot anståndet medges efter den ursprungliga förfallotiden finns det i princip inte något hinder för Skatteverket att ansöka om företrädaransvar. Ansökan om företrädaransvar kan då inte göras under anståndstiden, men väl efter det att anståndet har upphört, om inte någon verksam åtgärd har vidtagits och företrädaren anses ha förfarit grovt oaktsamt eller uppsåtligt. 

 

Tillfälliga anstånd och företrädaransvaret

När det gäller tillfälliga anstånd som medges i krissituationer enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt har lagstiftaren en mer generös inställning. Det innebär att anstånd som huvudregel ska medges och kan bara nekas om det finns särskilda skäl som talar emot anstånd. I dessa fall finns även en möjlighet att ansöka om anstånd retroaktivt för redan betalda redovisningsperioder. 

Skatteverket menar att man inte kommer att kunna visa på uppsåt eller grov oaktsamhet för en företrädare som ansökt om och beviljats anstånd enligt lagen om tillfälliga anstånd, även om ansökan gjorts efter den ursprungliga förfallodagen. Skatteverket kommer därför inte att ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av ett tillfälligt anstånd. 

Trots att Skatteverket har möjlighet att ansöka om företrädaransvar, för fall där anstånd har sökts och beviljats före skattens ursprungliga förfallodag, om skatten eller avgiften är obetald efter anståndstiden utgång, menar man att man ändå inte ska använda den möjligheten. 

Samma tillämpning och synsätt som gäller för tillfälliga anstånd gäller även för den anståndsavgift som tas ut under anståndstiden. Skatteverket kommer alltså inte att ansöka om företrädaransvar för anståndsavgiften. 

Det är enbart om någon uppenbarligen utnyttjat möjligheterna till att medges tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna som Skatteverket anser att det kan bli aktuellt att ansöka om företrädaransvar.