Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
kvalificerade andelar
På gång i branschen

Kvalificerade andelar trots betydande utdelning till utomstående

Publicerat: 
2018-06-29

Högsta förvaltningsdomstolen menar att utomståenderegeln inte kan vara tillämplig i ett fall där det utomstående ägandet inte uppgår till betydande omfattning, fastän den utomstående ägaren har rätt till betydande del av utdelningen. HFD följer därmed ordalydelsen i lagtexten och fastställer förhandsbeskedet. 
 

Utomståenderegeln
När en utomstående passiv ägare äger del i ett fåmansföretag i betydande omfattning och har rätt till utdelning är andelarna i företaget kvalificerade bara om det finns särskilda skäl. Med betydande omfattning menas ett ägande på 30 procent eller mer.

Syftet med 3:12-reglerna är att arbetsinsats inte ska tas ut som utdelning istället för som tjänsteinkomst. Risken för att omvandla arbetsinkomster till lägre beskattad utdelning anses vara lägre när åtminstone 30 procent av utdelningen kommer att tillfalla en extern passiv ägare.
 

Förhandsbesked

I det aktuella fallet äger de verksamma delägarna drygt 90 procent av kapitalet i fåmansföretaget. Det innebär att utomstående passiva ägare har knappt 10 procent av aktierna, vilket inte motsvarar ett betydande innehav. De har dock rätt till mer än 30 procent av utdelningen eftersom de äger en relativt stor andel preferensaktier. 
 
Frågan i målet är om utomståenderegeln är tillämplig då mer än 30 procent av utdelningen tillfaller utomstående.

Skatterättsnämnden hänvisar till ordalydelsen i lagtexten och menar att då ägandet inte är tillräckligt kan utomståenderegeln inte vara tillämplig, även om tillräckligt stor del av utdelningen tillfaller utomstående, se Kapital och värdepapper 14/2017. 
 

Högsta förvaltningsdomstolen

Även Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, går på ordalydelsen av lagtexten, vilket innebär att det är ägandet i företaget, det vill säga andelsinnehavet, som är avgörande för om utomståenderegeln kan vara tillämplig eller inte. Då andelsinnehavet inte är tillräckligt omfattande i målet är inte heller utomståenderegeln tillämplig och de verksamma delägarnas andelar är därmed kvalificerade. 

Att de utomstående fått mer än 30 procent av utdelningen saknar betydelse enligt HFD. 
 

Kommentar
Man hade hoppats att HFD hade kunnat utgå från syftet med regelverket och därmed ansett att utom-ståenderegeln varit tillämplig. Istället får vi hoppas att lagstiftaren fångar upp problematiken och justerar i lagtexten.