Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
momsreform EU-kommissionen Wolters Kluwer
På gång i branschen

Momsreform inom företagssektorn

Publicerat: 
2018-10-15
Text: 
Vanja Lazic, skatteexpert

EU-kommissionen planerar en genomgripande reform av EU:s momsregler. Syftet är att modernisera och förbättra systemet för att underlätta både för företag och för myndigheter. Förändringen innebär att gränsöverskridande momstransaktioner inom EU ska behandlas på samma sätt som inhemska transaktioner från år 2022. Enligt nuvarande huvudregel tillämpar man omvänd momsskyldighet för varuleveranser inom EU. Tanken är att säljaren istället ska fakturera med momssatsen som gäller i köparens land.

Bakgrund

Kommissionen föreslår en rad grundläggande principer och viktiga reformer för EU:s mervärdesskatteområde som kommer att förbättra och modernisera systemet för medlemsländerna. Nuvarande system anses vara föråldrat och var avsett som ett övergångssystem. Bakgrunden till förslaget är att momsgapet, det vill säga skillnaden mellan de förväntade momsintäkterna och de belopp som faktiskt betalas in visar att momssystemet måste göras om i grunden.

Medlemsstaterna beräknas förlora flera miljarder euro varje år på grund av momsbedrägerier vid gränsöverskridande handel. Momsbedrägerierna genomförs på så sätt att ett företag köper en vara momsfritt från ett annat EU-land och sedan säljer varan vidare med moms inom landet och får på så vis momsintäkter från vidareförsäljningen utan att betala in moms till staten och därefter försvinner från marknaden. Denna typ av bedrägeri kallas ”missing trader”.

Utöver att minska momsbedrägerier, med 80 procent enligt nuvarande beräkningar, syftar reformen även till att förenkla momssystemet. I korthet innebär kommissionens förslag att vid B2B-försäljning av varor mellan två företag i olika EU-länder så ska inte längre omvänd skattskyldighet tillämpas. Istället ska försäljningen momsbeläggas som vid en nationell försäljning och säljaren ska använda den momssats som tillämpas i köparens hemland.

Säljaren blir skattskyldig i köparens hemland

Reglerna om att momsen tillfaller köparens hemland och debiteras med det landets moms gäller även i dagsläget. Skillnaden blir att det är säljaren som blir skattskyldig istället för köparen. Skattemyndigheten i säljarens hemland ansvarar därefter för att överföra den inbetalda momsen till skattemyndigheten i köparens hemland. Momsen deklareras och betalas av säljaren via en ”One Stop Shop”-mekanism hos skattemyndigheten i säljarens hemland.

Kommissionen introducerar även konceptet certifierad beskattningsbar person (certified taxable person, CTP). En certifierad beskattningsbar person, CTP är en näringsidkare som bedöms som tillförlitlig.
När en medlemsstat har godkänt ett företag som CTP, erkänns företaget som CTP i samtliga EU-länder. CTP-registrerade företag kommer kunna nyttja vissa förenklingar som ska implementeras redan 2020.

Handlingsplan för grundprinciper

I början av oktober enades EU:s finansministrar om att införa ett antal kortsiktiga åtgärder för att förbättra mervärdesskattesystemets funktion tills den slutgiltiga ordningen har blivit helt överenskommen och genomförd. Dessa blir bara tillgängliga för särskilt pålitliga företag – CTP-företag.

Fyra så kallade ”Quick Fix” till 2020:

– Call-off stock arrangements
– Förenkling rörande bevis om transport mellan EU-länder
– Förenkling vid kedjetransaktioner
– Krav på att köparen de facto ska ha ett momsregistreringsnummer i VIES

Dessa ”Quick Fix” ska gälla från januari 2020 och innebär i korthet förenklade regler vid försäljningar där varor lagras i köparens land innan de levereras till denne (call-off stock), förenkling avseende bevisning för att varor har flyttats från ett EU-land till ett annat, och förenklade regler vid kedjetransaktioner där varorna flyttas direkt från den ursprungliga säljaren till slutkund.

Ett CTP-registrerat företag kommer att kunna göra EU-inköp med omvänd skattskyldighet. Denna möjlighet kommer finnas även vid inköp till EU-länder där företaget inte är etablerat. Företaget deklarerar och betalar då momsen genom att använda One Stop Shop-mekanismen i det land där det är etablerat. Liknande system så kallat ”Mini One Stop Shop” (MOSS) tillämpas på elektroniska tjänster som säljs till privatpersoner inom EU. Det blir viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka länder inför denna regel och när den börjar gälla. 

Kommentar

Även om syftet bakom den föreslagna reformen är gott så kommer detta att innebära en stor ökad administrativ börda för företagen. I praktiken kommer den att kräva stora systemanpassningar eftersom säljare måste ha kontroll på olika skattesatser inom EU.

Även om reformen har kommit med ett antal så kallade Quick Fix, är vår bedömning att momsrapporteringen i stort inte kommer att bli så mycket enklare för företagen.
Företag som bedriver EU-handel bör planera sina systemanpassningar och utarbeta en plan för hur den löpande bevakningen av momssatser i andra medlemsstater ska göras i god tid inför att momsreformen genomförs år 2022. Implementering av nya system kommer vara krävande då företagen antingen behöva utveckla sina befintliga system eller byta till nya.

Det positiva är dock att denna typ av enhetliga reformer minskar möjligheten för medlemsstater att hitta på egna krav samt att det medför mindre omfattande byråkrati då till exempel kravet på periodiska sammanställningar ska avskaffas.

I våras släppte kommissionen en skrivelse som bland annat innehåller beräkningar för den ökade administrativa kostnaden för företag. På kort sikt, det vill säga under genomförandeåret beräknas kostnaderna, hänförliga till exempelvis uppdatering av redovisnings- och faktureringsprogram, öka. Men på längre sikt beräknas dock företagens kostnader för efterlevnad av momsreglerna spara pengar åt berörda företag.

Kommissionen har presenterat två ytterligare förslag till förändringar på momsområdet, det handlar om att införa förenklingsregler som kommer leda till reducerade kostnader för momshantering för så kallade SME-företag (små och medelstora företag). Vidare föreslår kommissionen att medlemsländerna ska få större utrymme att själva bestämma momssatser.

Förslagen kommer att lämnas till Europaparlamentet och behöver godkännas av samtliga medlemsstater för att kunna genomföras.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.