Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Man med laptop på stranden
På gång i branschen

Nya lagar kring halvårsskiftet 2020

Publicerat: 
2020-07-02
Text: 
Irini Kallides, skattejurist

Det har hunnit bli halvårsskifte 2020 och dags att presentera några av de nya lagar och förordningar på skatte- och ekonomiområdet som träder ikraft under sommaren.

Nya regler med anledning av coronapandemin

I syfte att begränsa effekterna av coronapandemin har nya regler införts under våren och sommaren. Här sammanfattar vi de regler på skatteområdet som träder i kraft under sommaren.

Sänkt anståndsavgift och möjlighet att återkalla tillfälliga anstånd

Sedan 7 april kan Skatteverket bevilja tillfälliga anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Anståndsavgiften för dessa tillfälliga anstånd kritiserades för att vara för hög. Den sänktes därför från 0,3 procent till 0,2 procent och avgiften ska dessutom tas ut först från och med den sjunde kalendermånaden efter att anståndet beviljats.

För att motverka missbruk av anståndsreglerna ges Skatteverket en möjlighet att återkalla anstånd helt eller delvis i vissa fall. 

Förändringarna trädde i kraft den 1 juni 2020. 

Tillfälligt skattefri förmån av fri parkering och gåvor till anställda

Det infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under perioden den 1 april till och med den 31 december 2020.

Det infördes  även en skattefrihet för gåvor som en arbetsgivare ger till en anställd under perioden den 1 juni till och med den 31 december 2020. Skattefriheten gäller till den del gåvornas sammanlagda värde uppgår till högst 1.000 kronor per anställd och under förutsättning att gåvorna inte lämnas i pengar.

Reglerna trädde i kraft den 1 juni 2020.

Stöd vid korttidsarbete

Stödet för korttidsarbete hanteras av Tillväxtverket och får lämnas vid en arbetsminskning på 80 procent under perioden 1 maj - 31 juli 2020. Tillväxtverket och Skatteverket ges dessutom möjlighet att genomföra kontrollbesök för att kontrollera rätten till stöd.

Reglerna trädde i kraft den 1 juni 2020. 

Omställningsstöd vid minskad omsättning

Företag som omsatte minst 250.000 kronor under 2019 och vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019 på grund av coronapandemin kan få ett så kallat omställningsstöd till att täcka sina fasta kostnader. Stödet ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet.

Omställningsstödet går att söka från den 22 juni och ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

Höjt tak för uppskovsbelopp vid avyttring av privatbostad

Taket för uppskovsbelopp har varit tillfälligt slopat men återinförs från den 1 juli 2020. I samband med det höjs det från den tidigare nivån på 1.450.000 kronor till 3.000.000 kronor. 

Det nya taket trädde i kraft den 1 juli 2020 och gäller för avyttringar av privatbostäder som görs efter den 30 juni 2020.

Här kan också nämnas att det finns en överenskommelse om att uppskovsräntan ska slopas.

Ny uppgiftsskyldighet av rapporteringspliktiga arrangemang

Som ett led i genomförandet av ett EU-direktiv införs en uppgiftsskyldighet för rådgivare som utformar och tillhandahåller ett rapporteringspliktigt arrangemang. Det handlar om arrangemang som är gränsöverskridande och som uppvisar ett kännetecken som indikerar att det finns en risk för skatteflykt. Även användare av arrangemanget kan bli rapporteringspliktig. Om uppgifterna inte lämnas i rätt tid till Skatteverket kan en rapporteringsavgift tas ut.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli men med anledning av coronapandemin skjuts tidpunkten för rapporteringsplikten fram till den 31 januari 2021. Rapportering om de historiska arrangemangen från den 24 juni 2018 ska lämnas senast den 28 febriari 2021, läs mer i Justering av tidsfristerna för skatterådgivares rapporteringsplikt.

Begränsningar av investeraravdraget

Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i mindre företag under vissa förutsättningar kan göra avdrag för en del av kostnaden. Avdraget ses som ett statligt stöd och behöver därför ett godkännande av EU-kommissionen. Reglerna justeras nu så att de blir förenliga med EU-rätten. Det innebär att investeraravdraget begränsas till investeringar i företag som varit verksamma på en marknad i mindre än sju år. Avdrag beviljas inte heller längre vid investeringar i företag som handlas på en MTF-plattform (multilateral handelsplattform) eller liknande marknadsplats utanför EES.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2020.

 

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.
Där finns även hänvisningar till relaterande artiklar. 
 

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.