Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Generationsskifte i fåmansbolag
På gång i branschen

Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag 

Publicerat: 
2019-05-09
Text: 
Alexandra Wallerius, skattejurist

Från den 1 juli 2019 gäller nya regler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Under vissa förutsättningar ska en andel i ett fåmansföretag inte anses kvalificerad enbart på grund av att någon närstående har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. 

Problemet med generationsskifte i fåmansföretag

Syftet med de så kallade 3:12-reglerna är att arbetsinsatsen i ett fåmansföretag ska beskattas som tjänsteinkomst och inte kunna omvandlas till lägre beskattad kapitalinkomst. Reglerna är utformade så att utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar beskattas till 20 procent i inkomstslaget kapital upp till ett så kallat gränsbelopp. Överskjutande utdelning beskattas i inkomstslaget tjänst.

Andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade så länge ägaren eller någon närstående till ägaren är verksam i betydande omfattning i bolaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Upphör verksamheten förblir andelarna kvalificerade i ytterligare fem år. Detta brukar kallas karenstid eller trädaperiod. Vid en försäljning av verksamheten är det vanligt att man behåller vinsten från försäljningen i ett bolag som bara förvaltar kapitalet för att sedan likvidera det efter att den femåriga karenstiden löpt ut. Då beskattas hela vinsten i kapital till 25 procent.

Om verksamheten överlåts till en närstående påbörjas dock ingen karenstid på fem år. Så länge den närstående fortsätter att bedriva verksamheten fortsätter andelarna i det kapitalförvaltande bolaget att vara kvalificerade.

Exempel:

Anna har drivit en verksamhet sedan många år. Verksamheten i ligger i dotterbolaget V. Hennes bolag X överlåter dotterbolaget till sonens bolag Y. Mamman äger inte längre aktier i verksamhetsbolaget men hennes aktier i X förblir kvalificerade så länge sonen driver verksamheten vidare.

exempel nya regler generationsskifte i fåmansbolag

Nya regler

De regler som riskdagen har beslutat om bygger på det förslag som lämnades av Utredningen om Översyn av 3:12-reglerna i november 2016, men som inte genomfördes.

Utifrån vårt exempel innebär de nya reglerna att Annas andelar i X inte ska anses kvalificerad enbart på grund av att sonen är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Ett antal förutsättningar ska dock vara uppfyllda:

  • Annas bolag X ska överlåta en rörelse, en verksamhetsgren eller andelar i ett fåmansaktiebolag/fåmanshandelsbolag till någon annan närstående än sin make.
  • Anna eller hennes make får inte längre äga andelar i verksamhetsbolaget V under beskattningsåret.
  • Anna eller någon annan närstående till henne än sonen, ska under minst fem av de sju senaste beskattningsåren före överlåtelsen, ha varit verksam i betydande omfattning i verksamhetsbo-laget V eller i ett annat företag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Om det finns särskilda skäl för att andelarna ändå ska vara kvalificerade på grund av något förhållande eller någon transaktion mellan ett av andelsägaren direkt eller indirekt ägt företag och en närstående, verksamhetsföretaget, eller ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet så börjar inte någon karenstid att löpa.

Exempel på särskilda skäl kan vara att vinster som uppkommit i verksamhetsföretaget efter ägarskiftet genom olika avtal förs över till trädabolaget.

Ikraftträdande

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2019 och tillämpas första gången på överlåtelser som sker efter den 30 juni 2019.

Kommentar

De nya reglerna innebär att ett generationsskifte av fåmansföretag, i de allra flesta fall, behandlas på samma sätt skattemässigt som en försäljning till någon utomstående. En skillnad kvarstår dock. Det är kravet på att den tidigare ägaren måste upphöra att vara verksam i företaget när verksamheten överlåts till närstående. Vid en försäljning till en extern part kan den gamla ägaren arbeta kvar i bolaget utan att det ger negativa skatteeffekter. 
 

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.