Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
avskaffad loneskatt pensionärer
På gång i branschen

Proposition om avskaffad särskild löneskatt för äldre

Text: 
Jan-Erik Persson

Den 1 januari 2016 infördes en särskild löneskatt på 6,15 procent som tas ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år.

På inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken påförs också en särskild löneskatt på 6,15 procent.

Förslag om slopad särskild löneskatt

När budgeten för 2019 skulle fastställas bifölls Moderaternas och Kristdemokraternas reservation där förslaget om en avskaffad särskild löneskatt för äldre fanns med. I december 2018 lämnades en promemoria och nu i mars 2019 propositionen.

Förslaget som nu har lämnats innebär att den särskilda löneskatten på 6,15 procent som tagits ut på lön, arvoden, förmåner, andra ersättningar och inkomst av näringsverksamhet till äldre, nu kommer att avskaffas.


Ikraftträdande

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 och ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019.

För inkomster i näringsverksamhet gäller också att ingen löneskatt ska tas ut på inkomster efter 30 juni 2019. Omfattar beskattningsåret för vissa inkomster i näringsverksamhet tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2019 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.