Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Budgetpropositionen 2019
På gång i branschen

Skatteförslagen inom personbeskattning i budgetpropositionen

Publicerat: 
2019-09-18
Text: 
Jan-Erik Persson, skattejurist

Årets budgetproposition innehåller några skarpa lagförslag och ett antal aviseringar om förslag som kommer att lämnas senare i kommande propositioner. I denna artikel går vi igenom de förslag som rör personbeskattning. Slopad värnskatt, sänkt skatt för pensionärer, skattereduktion för boende i vissa delar av landet och att taket för uppskov med kapitalvinsten ska höjas är några av förslagen.

Slopad värnskatt

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, som brukar kallas för värnskatt tas bort. Det innebär att statlig skatt kommer att tas ut med en skattesats på 20 procent på de inkomster som överstiger den nedre skiktgränsen men att de ytterligare fem procent på inkomster över den övre skiktgränsen slopas. För 2020 beräknas den nedre skiktgränsen uppgå till 509.300 kronor. Regeringen bedömer att den slopade värnskatten kommer att innebära en skattesänkning för cirka 345.000 personer under år 2020. Reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2020.
 

Sänkt skatt för personer över 65 år

Regeringen föreslår att de som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år ska få sänkt skatt. Det görs genom att det förhöjda grundavdraget höjs för alla med en inkomst mellan cirka 210.000  - 1.400.000 kronor per år. Reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2020.
 

Krav på elektronisk betalning för rut- och rotavdrag

För rätt till skattereduktion för rut- och rottjänster när arbetet har utförts av en näringsidkare som är godkänd för F-skatt eller, om arbetet utförts utomlands, genomgår motsvarande kontroll i utlandet ska det krävas att det utförda hushållsarbetet har betalats elektroniskt.

Betalningen ska anses ha skett elektroniskt endast om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Exempel på en elektronisk betalning är en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID och Swish. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 

Allmänt avdrag för utländska socialförsäkringar

Kravet på att personen ska omfattas av en annan medlemsstats lagstiftning om social trygghet för att få göra avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter tas bort. Det förtydligas att också avgifter som betalats i överensstämmelse med förordning 1408/71 ska dras av. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.
 

Skattereduktion för allmän pensionsavgift

Skattereduktion för allmän pensionsavgift vid inkomst av annat förvärvsarbete ska endast göras för betald allmän pensionsavgift. Regeländringen har sin grund i följande. Den skattefördel som i dag uppkommer för den som har inkomst av annat förvärvsarbete och som inte har betalat den allmänna pensionsavgiften är dock enligt regeringen en icke önskvärd effekt. Mot denna bakgrund anser regeringen i likhet med vad som anges i en promemoria från Skatteverket att reglerna om skattereduktion bör ändras på så sätt att skattereduktion vid inkomst av annat förvärvsarbete endast ska göras för betald avgift.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.
 

Anstånd med kupongskatt

Ett system för anstånd med betalning av kupongskatt i vissa fall bör införas. Förslaget har sin bakgrund i att det inte är förenligt med den fria rörligheten för kapital att utdelning till bolag i en annan stat som uppvisar underskott beläggs med källskatt samtidigt som en motsvarande utdelning till ett bolag med hemvist i landet tas upp inom ramen för vanlig bolagsbeskattning, och därmed bara beskattas om det uppkommer ett överskott. 

Det saknas bestämmelser i kupongskattelagen för att bevilja anstånd med betalning av kupongskatt för mottagare av utdelning med hemvist i en annan stat som uppvisar underskott. Det finns därför skäl att ändra den svenska kupongskatteregleringen så att det står klart att den är förenlig med EU-rätten.

Finansdepartementet har remitterat ett förslag med angivna ändringar. Regeringen avser att under 2019 återkomma till riksdagen med ett förslag. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2020.
 

Skattereduktion i stödområde A och B

Regeringen vill som en del av en grön skatteväxling införa en skattereduktion för fysiska personer boende främst i Norrland och nordvästra Svealand. Som högst ska denna kunna uppgå till 1.650 kronor per person och år. Detta som en kompensation för att det geografiska läget i vissa fall innebär att de boende får bära en större del av energi- och miljöskatterna än genomsnittet av befolkningen i övriga delar av landet. Dessutom är många gånger kommunalskatten högre i dessa områden än i övriga landet, samtidigt som tillgången till gemensamt finansierade välfärdstjänster är lägre än på andra platser. Regeringen avser återkomma till riksdagen med ett förslag som kan träda i kraft under 2020.
 

Höjt tak för uppskov med kapitalvinsten

För perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020 är taket för uppskovsbelopp med kapitalvinsten vid försäljning av en privatbostad slopat. Det går alltså att få uppskov utan någon beloppsmässig begränsning. Innan taket slopades var gränsen 1.450.000 kronor och denna kommer nu att höjas till 3.000.000 kronor.

Regeringen avser att återkomma med en proposition under 2020 och att det nya gränsbeloppet ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2020.