Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Skatteverkets syn på sjukvårdsförmån Skatteinformation från Wolters Kluwer
På gång i branschen

Skatteverket om förmån av hälso- och sjukvård

Publicerat: 
2018-11-07
Text: 
Jan-Erik Persson, skattejurist

Hälso- och sjukvård som en arbetsgivare tillhandahåller de anställda är som huvudregel skattepliktig. Rehabilitering, förebyggande behandling och företagshälsovård ska i vissa fall ses som en skattepliktig förmån anser Skatteverket i ett nytt ställningstagande.

Bakgrund

Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten för icke offentligt finansierad vård, det vill säga privat vård, slopats. Det innebär att från och med det gångna halvårsskiftet är både offentlig och privat vård, som betalas av arbetsgivaren, en skattepliktig förmån. Du kan läsa mer om beslutet och konsekvenser av detta för arbetsgivaren och anställda i Näringsverksamhet 3/2018.

Däremot är företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering som en arbetsgivare tillhandahåller en anställd fortfarande en skattefri förmån. Detta under förutsättning att det ges av arbetsgivaren som ett led i det arbetsmiljöarbete som en arbetsgivare är skyldig att erbjuda enligt arbetsmiljölagen.

Nytt ställningstagande

Med anledning av den nya lagstiftningen på området har Skatteverket lämnat ett nytt ställningstagande. I detta redovisar verket sin syn på i vilka situationer hälso- och sjukvård som tillhandahålls inom ramen för rehabilitering, förebyggande behandling eller företagshälsovård kan vara skattefri respektive skattepliktig.

Skatteverket

Skatteverket inleder med att redovisa sin uppfattning att viss hälso- och sjukvård som ingår som ett led i arbetsmiljöansvaret fortfarande ska ses som en skattefri förmån. Som exempel på detta anger verket att rehabilitering i samarbete med Försäkringskassan är skattefri, liksom åtgärder som ingår i en plan för återgång i arbete.

Förmånsskattefritt är vidare behandling av missbruksproblem och ätstörningar, besök hos fysioterapeut som ett led i en konvalescens, krisstöd, samtal hos psykolog, terapeut eller sjuksköterska och hälsokontroller med direkt koppling till arbetet.

Vad som, enligt Skatteverket, kan vara skattefri hälso- och sjukvård framgår av ett par exempel.

Exempel:
Rut arbetar som pilot på ett flygbolag. Varje år genomgår hon en hälsoundersökning för att utvärdera om hon har de fysiska förutsättningarna som krävs för att arbeta som pilot. Undersökningen genomförs inom företagshälsovården. Eftersom hälsoundersökningen är ett krav för att arbeta som pilot är underökningen skattefri för henne.

Exempel:
Kurt har drabbats av en svår tränings- och ätstörning som gör att han har vissa svårigheter att klara av sitt arbete. Kurts arbetsgivare erbjuder Kurt en behandling för att komma till rätta med problemen. Behandlingen innehåller olika moment och även viss uppföljning av läkare. Behandlingen är att betrakta som en förebyggande behandling eller rehabilitering för att förhindra sjukskrivning varför behandlingen i sin helhet är skattefri för honom.

Däremot är det en skattepliktig förmån om det rör sig om vanliga läkarundersökningar, provtagning, röntgen eller andra diagnosticerande undersökningar eller operationer. Detta beror på att Skatteverket jämställer dessa åtgärder med privata levnadskostnader.

Nedan ett par situationer när skattepliktiga förmåner uppkommer enligt Skatteverket.

Exempel:
Rune arbetar som kontorist på ett flygbolag. Flygbolaget erbjuder samtliga kontorsanställda hälsoundersökningar motsvarande de kontroller som piloterna måste genomgå varje år för att säkerställa att de kan utföra arbetet som pilot. Eftersom hälsoundersökningarna inte är nödvändiga för att kontorspersonalen ska kunna utföra sitt arbete, är hälsoundersökningen en skattepliktig förmån för Rune och övrig kontorspersonal.

Exempel:
En arbetsgivare tecknar ett avtal med en läkarmottagning på orten. Avtalet ger de anställda rätt att utan kostnad besöka läkarmottagningen. Besöken är inte kopplade till arbetet utan gäller vanliga läkarbesök som en person normalt gör under sin livstid. Läkarbesöken omfattas inte av reglerna om skattefri rehabilitering eller förebyggande åtgärder. Om en anställd utnyttjar förmånen ska den anställda förmånsbeskattas för besöket. Förmånen värderas till vad det hade kostat den anställda att själv betala ett besök.

I ställningstagandet redovisas ytterligare fem exempel på situationer som enligt Skatteverket innebär en skattefri eller skattepliktig förmån.

Kommentar

Skatteverket har fått kritik från exempelvis Svenskt Näringsliv för att det är svårt att förstå vad verket menar. Det som även vi tycker är olyckligt är att ställningstaganden skapar fler frågor än det besvarar.

Efter att ha varit i kontakt med representanter inom Skatteverket, som varit med om att ta fram ställningstagandet, har vi förstått att det ”vanliga” besöket hos företagshälsovården som många anställda går på med ett eller några års mellanrum kan vara en skattepliktig förmån.

I samband med dessa besök sker sannolikt vissa provtagningar i form av exempelvis nivån för kolesterol, mätning av vikt och längd. Frågor om kost-, motions- och rök- och alkoholvanor brukar också ingå.

Dessa undersökningar har tidigare troligtvis hanterats som en fullt ut avdragsgill kostnad för arbetsgivaren och skattefri för den anställde.

Nu måste företagen inom företagshälsovården och de arbetsgivare som erbjuder sina anställda dessa undersökningar fundera på om de i framtiden ska beskatta de anställda för hela eller delar av kostnaden för dessa besök.

 

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.

 

Månadens skattetips

Första torsdagen i varje månad håller vi ett halvtimmes kostnadsfritt webbinarium på ett specifikt tema.
Läs mer här>>