Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Pensionsrådgivninv skattepliktig förmån Wolters Kluwer
På gång i branschen

SRN anser att pensionsrådgivning är en skattepliktig förmån

Publicerat: 
2018-06-04
Text: 
Jan-Erik Persson, skattejurist

Att få individuell pensionsvägledning som innebär att uppgifter om individen hämtas in från olika pensionssystem samt möjligheten att få rådgivning är en skattepliktig förmån. Det anser Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked som är överklagat.

 

Bakgrund

I 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, finns huvudregeln för vad som ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst. Det är löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst.

Skatteplikt gäller om inte annat framgår. Förmåner av begränsat värde är skattefria med stöd av 11 kap. 8 § IL och personalvårdsförmåners skattefrihet framgår av 11 kap. 11 § IL. Även personaloptioner är skattefria med stöd av reglerna i 11 a kap. IL.

Frågorna till Skatterättsnämnden

Två anställda, A och B, arbetar för Bolaget. Båda är tjänstemän och omfattas av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP2 och ITPK. B omfattas dessutom av Bolagets premiebestämda chefsplan.

A och B vill veta om de ska inkomstbeskattas för hela eller del av värdet av pensionsvägledningen om den enbart omfattar de pensionsförmåner som arbetsgivaren gör avsättningar för och de val av dessa som den anställde kan göra (fråga 1).

De vill också veta om de kan bli inkomstbeskattade om de förutom vägledningen i fråga 1 även får råd som omfattar den allmänna pensionen, övriga tjänstepensioner samt övriga ekonomiska frågor rörarande privatekonomin (fråga 2). I det senare fallet rör det sig om en mer individanpassad pensionsvägledning. Pensionsvägledningen ska ges till nyanställda, vid begäran av den anställde och med regelbundna intervaller under anställningen samt inför pensionsavgång.

A och B anser inte att pensionsvägledningen ska innebära att de ska inkomstbeskattas. Skatteverket kan inte se att denna information omfattas av skattefrihet med stöd av IL och anser därför att rådgivningen är skattepliktig.

Digital eller personlig vägledning

Den allmänna informationen är tänkt att lämnas digitalt via företagets intranätsystem. Här ska framgå generella beskrivningar av den allmänna pensionen och tjänstepensionsplaner för de anställda samt vilka valmöjligheter en anställd har avseende olika placeringar.

Även den individuella informationen ska lämnas digitalt. Den ska kunna innehålla information om placering i traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Vilka olika fondval som kan göras, återbetalningsskydd, nivå på familjeskydd och insatta förmånstagare med mera.

Individuellt anpassade råd om dispositioner beträffande pensions- och riskförsäkringsförmåner ska inte lämnas.

Den mer omfattande pensionsvägledningen (fråga 2) kan ges både digitalt och vid ett personligt sammanträffande.

Pensionsvägledning vid ett personligt sammanträffande ska lämnas av externt anlitad konsult, försäkringsförmedlare, försäkringsbolagsanställd eller annan konsult med motsvarande rådgivningskompetens. Kostnaden för detta faktureras separat. Digitalt lämnad pensionsvägledning avses ske via ett rådgivningssystem utvecklat med hjälp av företag som besitter verifierad rådgivningskompetens. Kostnaden för utnyttjandet av detta system faktureras separat och löpande månadsvis.

Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden, SRN, inleder sin bedömning med att slå fast att det är tveksamt om vissa delmoment i pensionsvägledningen utgör förmåner som det går att sätta något värde på. Det gäller exempelvis nivån på den tjänstepension som arbetsgivaren betalar för de som söker förhandsbeskedet. Denna information kan inte ensam innebära någon skattepliktig förmån (fråga 1).

De mer omfattande pensionsvägledningarna, där först uppgifter hämtas in för att sedan ges i ett sammanhang tillsammans med rådgivning (fråga 2), anser SRN ska ses som sammansatta tjänster.

Utgångspunkten är att en förmån är skattepliktig om det inte finns något uttryckligt undantag. SRN gör en genomgång av om någon av paragrafer i 11 kap. IL kan innebära att en förmån av fri pensionsvägledning kan vara skattefri men hittar inget undantag från skatteplikt. Förmånerna är därför skattepliktiga med stöd av huvudregeln i 11 kap. 1 § IL oavsett om pensionsvägledningen ges vid ett möte med en extern konsult eller om den sker digitalt.

Både sökande och Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

Kommentar

Den typen av individuell pensionsvägledning som enligt SRN omfattas av skatteplikt ges till relativt många anställda idag. Om Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, skulle komma till samma slutsats som SRN kommer det att sannolikt att uppstå en del problem med att fastställa det skattepliktiga marknadsvärdet på denna information.

De etablerade försäkringsbolagen ger redan idag denna information utan att kräva en direkt betalning. Istället får bolagen betalt via provisioner när de försäkrade gör sina placeringar. Dessa skulle sannolikt inte vilja se att förhandsbeskedet fastställs av HFD.

Några som troligtvis skulle vara mer nöjda är de försäkringsbolag som tillhandahåller motsvarande rådgivning via internet. En av de konkurrensfördelar som de etablerade försäkringsbolagen har idag skulle då kunna försvinna.

 

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.