Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Experten svarar

3 saker att tänka på om ditt företag har obetalda kundfordringar 

Publicerat: 
2018-11-28
Text: 
Cecilia Thore, produktspecialist civilrätt

Det finns några viktiga saker att tänka på för att hantera osäkra kundfordringar.  
-    Upprätta rutiner för indrivning 
-    Avdrag medges alltid för konstaterade kundförluster 
-    Avdrag kan medges för befarade kundförluster 

Upprätta rutiner för indrivning 
Att ha bra fakturerings- och påminnelserutiner är själva grunden för indrivning, men hur kan man gå vidare om kunden trots påminnelser inte betalar? Inkasso brukar vara det första steget och om inte det hjälper återstår rättsliga åtgärder såsom ansökan om betalningsföreläggande eller konkurs. 

Vilken åtgärd du bör välja beror på orsaken till att betalningen uteblir och på kundföretagets ekonomiska situation. Alternativa lösningar vid utebliven betalning såsom amorteringsplaner, andra uppgörelser eller så kallad factoring kommer inte att behandlas i denna artikel. 

Inkasso är ett förfarande som regleras i lag och som ger dig ett påtryckningsmedel mot kunden. I inkassokravet informerar du kunden att du överväger att inleda rättsliga åtgärder. Många lämnar över inkassohanteringen till ett externt inkassoföretag men det är möjligt att själv utfärda och skicka inkassokrav. Om betalning inte sker trots inkassokrav kan du gå vidare med andra indrivningsåtgärder. 

Om du tror att det finns en möjlighet att kundföretaget kan betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om ansökan går igenom får du ett beslut som kan ligga till grund för utmätning. Om kundföretaget bestrider fordran kan du begära att ärendet överförs till tingsrätten. 

Om du misstänker att kundföretaget har mer långsiktiga betalningsproblem kan du istället ansöka om att det försätts i konkurs. Det är tingsrätten som beslutar om konkurs och en förutsättning för beslut är att företaget är insolvent, det vill säga har en betalningsoförmåga som inte endast är tillfällig. Det bör påpekas att möjligheterna att få betalt för en kundfordan i en konkurs är ganska begränsad, eftersom utdelningen i en konkurs sker enligt en viss prioriteringsordning. 

Avdrag medges alltid för konstaterade kundförluster 
Om betalningen dröjer och fordran bedöms som osäker återstår att avgöra om det också uppkommit en avdragsgill kundförlust och om förutsättningar finns för att återfå momsen. 

Om kundföretaget har gått i konkurs och fordran inte ger någon utdelningsrätt eller om en ackordsuppgörelse träffats, kan kundförlusten konstateras och därmed medges avdrag för den. 

I momshänseende uppstår en konstaterad kundförlust och därmed rätt till korrigering, om man har gjort vad som rimligen kan krävas för att driva in betalningen. Det är den som återlägger momsen som ska visa att relevanta åtgärder har vidtagits. Vilka åtgärder som krävs får avgöras från fall till fall. 

Vid konkurs utan rätt till utdelning och ackordsuppgörelser är förlusten konstaterad även i momssammanhang. Förlusten kan också anses konstaterad och därmed ge rätt till korrigering av momsen, om man kan påvisa ett misslyckat indrivningsförsök. 


Avdrag kan medges för befarade kundförluster 
Även om kundförlusten inte är konstaterad kan avdrag medges om det är sannolikt att man inte kommer att få betalt. Bevisbördan ligger på den skattskyldige och det krävs någon form av aktivitet. Det kan handla om indrivningsförsök, men man kan också på annat sätt visa att det är sannolikt att man inte kommer att få betalt, till exempel genom en utredning om kundens ekonomiska situation. 

För tvistiga kundfordringar måste en bedömning av tvistens framtida utgång göras. Den skattskyldige ska kunna visa att det föreligger en verklig tvist om betalningen och dess storlek genom till exempel en dom från en allmän domstol eller en uppgörelse mellan parterna. 


Kommentar
Rättsliga åtgärder för indrivning har alltså två syften. Huvudsyftet med åtgärderna är förstås att få betalt, men om detta inte sker, utgör de underlag för att styrka att det har uppkommit en avdragsgill kundförlust eller rätt att återfå momsen. 

Med hjälp av dokumentprogrammet upprättar du inkassokrav, ansökan om betalningsföreläggande och ansökan om konkurs. Läs mer om dokumentprogrammet här. 

Vår skattejurist Alexandra har i tjänsten Skattinformation skrivit en artikel beträffande avdrag för osäkra kundfordringar. Läs artikeln här