Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
3 värdefulla tips om koncernbidrag
Experten svarar

3 värdefulla tips om koncernbidrag

Publicerat: 
2018-06-11
Text: 
Thomas Jacobsson

Att upprätta koncernredovisning innebär att redovisa koncernen som ett företag och då ska interna transaktioner elimineras. Om koncernbidrag överförts mellan bolag inom koncernen ska också dessa elimineras. Reglerna som gäller för koncernbidrag finns i 35 kap. Inkomstskattelagen. Syftet med att tillåta koncernbidrag är att bolag inom koncernen ska kunna flytta vinster mellan sig och på så sätt kunna minska skattekostnaden totalt för koncernen. 

1.    Finns det tillräckligt med utrymme för att lämna koncernbidrag?

Koncernbidrag ska civilrättsligt (Aktiebolagslagen 17 kap.) behandlas som utdelning. För att det ska vara möjligt att överföra koncernbidrag mellan bolag i koncernen, måste det finnas utrymme för detta i det givande bolagets egna kapital. Eftersom eget kapital i koncernen inte längre delas upp på fritt och bundet är det inte lika enkelt som tidigare att fastställa om det finns utrymme för utdelning eller koncernbidrag, men måste ändå beaktas. I programmet finns därför en sida där du får hjälp med att beräkna potentiellt utdelningsbart kapital. Sidan hämtar belopp från fliken Bidrag till koncernen i beräkningsbilagan Eliminering. Den måste dock användas med omdöme pga. svårigheterna med att det inte finns redovisat något fritt eget kapital i koncernen.

2.    Hur ska koncernbidraget redovisas?

Koncernbidrag ska enligt K3-regelverket redovisas som bokslutsdisposition över resultaträkningen både för det givande och mottagande bolaget. Om det givande bolaget är ett moderbolag kan detta också redovisa koncernbidraget som en ökning andelarna i dotterbolaget. För IFRS-bolag gäller delvis andra regler. 

3.    På vilket sätt påverkas uppskjuten skatt av koncernbidrag?

I programmet elimineras bokslutsdispositioner automatiskt och hänsyn tas då till uppskjuten skatt. Om det givande och mottagande bolaget båda har redovisat koncernbidraget som en bokslutsdisposition kommer dessa att ta ut varandra och någon ytterligare justering behöver inte göras. Om något av bolagen redovisat koncernbidraget på något annat sätt, t ex ökning av andelar i dotterbolag, måste en manuell justering göras för detta i koncerntablån.