Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
momsregler för vouchrar
Experten svarar

Nya momsregler för vouchrar

Text: 
Alexandra Wallerius, skattejurist

Den 1 januari införs nya momsregler för presentkort, lunchkuponger, telefonkort och andra värdebevis. Reglerna som bygger på ett nytt EU-direktiv styr vad som är omsättning vid behandling av olika typer av värdebevis och när momsen ska redovisas. Vouchrar och EU-rätten.

Vouchrar och EU-rätten

En voucher är ett slags värdebevis som möjliggör en kommande konsumtion av varor eller tjänster. Det kan till exempel vara ett presentkort, lunchkuponger eller telefonkort.

I dag saknar mervärdesskattedirektivet särskilda regler hur vouchrar ska hanteras. Därför tillämpas allmänna bestämmelser och tillämpningen skiljer sig åt mellan olika EU-länder bland annat i fråga om när mervärdesskatt tas ut. Denna olikbehandling kan medföra dubbelbeskattning eller att det inte tas ut någon skatt. Skillnaderna mellan olika EU-länder kan också utnyttjas för att undvika skatt.

Rådet har beslutat om ett direktiv med gemensamma regler för vouchrar. Direktivet innehåller definitioner av olika typer av vouchrar och bestämmelser om när beskattning kan ske vid transaktioner med dessa. De nya bestämmelserna ska tillämpas på vouchrar utställda efter den 31 december 2018.

Det är bakgrunden till att regeringen nu har lämnat en proposition med nya regler.


Definitioner

En voucher definieras i propositionen som ett instrument som det finns en skyldighet att godta som ersättning eller delvis ersättning för omsättning av varor eller tjänster. Det ska framgå av vouchern eller tillhörande dokumentation vilka varor eller tjänster som ska omsättas. Presentkort, lunchkuponger och kontantkort för mobiltelefoni är exempel på instrument som kan vara vouchrar. Ett månadskort på ett gym, ett telefonabonnemang, en färdbiljett för en specifik resa eller en inträdesbiljett till en viss teaterföreställning är däremot exempel på sådant som inte i sig bör anses som vouchrar.

Man skiljer på enfunktionsvoucher och flerfunktionsvoucher. Om det finns tillräckligt med uppgifter för att kunna ta ut skatten för de underliggande varorna eller tjänsterna när vouchern ställs ut är det en enfunktionsvoucher. Då behöver det vara känt i vilket land som leveransen eller tillhandahållandet äger rum. Det ska även finnas tillräckligt med uppgifter för att kunna beräkna skattens storlek. Det behöver dock inte vara känt vilken beskattningsbar person som slutligen kommer att leverera varan eller tjänsten i utbyte mot vouchern.

Andra vouchrar än enfunktionsvouchrar är enligt definitionen flerfunktionsvouchrar. Det är alltså instrument som kan användas som ersättning för varor och tjänster men där beskattningslandet inte är känt eller där det inte är känt hur mycket mervärdesskatt som ska tas ut för varorna eller tjänsterna vid inlösen.

En voucher som kan användas för telefoni eller en voucher som kan användas för luncher kan antingen vara en enfunktionsvoucher eller en flerfunktionsvoucher. Om en voucher på en viss restaurang endast kan användas för inköp av lunch bör det vara fråga om en enfunktionsvoucher. En voucher med ett värde som däremot kan användas för restaurangtjänster med olika skattesatser till exempel mat och alkoholhaltiga drycker bör istället bedömas som en flerfunktionsvoucher om det inte redan vid utställandet är känt hur stor del av värdet som belöper på respektive skattesats.

Om en voucher endast kan användas för mobiltelefoni och det är känt i vilket land som skatten ska tas ut är det fråga om en enfunktionsvoucher. Ett kontantkort för mobiltelefoni som kan användas för exempelvis telefoni och att skänka gåvor till insamlingar kan dock bedömas som en flerfunktionsvoucher.
Transaktioner med enfunktionsvouchrar

När det gäller enfunktionsvouchrar finns det tillräckligt med uppgifter för att ta ut moms. Överlåtelser i eget namn av enfunktionsvouchrar ska därför ses som omsättning av de varor eller tjänster som vouchern avser. Beskattningen ska ske som om överlåtelsen avsett de underliggande varorna eller tjänsterna. Det innebär till exempel att skattesatsen är 12 procent vid överlåtelse av en enfunktionsvoucher som avser livsmedel och att skattesatsen är 25 procent om vouchern i stället avser kläder.

När varorna överlämnas eller tjänsterna tillhandahålls i utbyte mot vouchern är det inte en självständig transaktion. Anledningen till det är att överlåtelsen av vouchern till konsumenten ska anses som en omsättning av de underliggande varorna eller tjänsterna. Någon ny omsättning ska därför inte uppkomma när vouchern löses in mot varor och tjänster.

Förmedling av enfunktionsvouchrar

Om en enfunktionsvoucher säljs i någon annans namn är det utställaren av vouchern som ska redovisa momsen. Förmedlaren anses inte har omsatt den.

Exempel - enfunktionsvoucher:
En webbsida säljer presentkort till olika butikskedjor. En kund köper ett presentkort från en klädkedja. Detta presentkort löses sedan in i en av kedjans butiker. Så här kan transaktionerna se ut:

momsregler för vouchrar
 1. Webbsidan köper presentkortet från klädkedjan. - Detta är en omsättning av kläder till kund. Klädkedjan redovisar moms på försäljningen.
   
 2. Kund köper presentkortet från webbsidan. - Ingen omsättning, ingen redovisning av moms.
   
 3. Kund löser in kortet i butik mot ett klädesplagg. - Ingen omsättning, ingen redovisning av moms.
   
 4. Butiken får ersättning från den centrala klädkedjan. - Detta är en omsättning av kläder till klädkedjan. Butiken redovisar moms.

 

Transaktioner med flerfunktionsvouchrar

När det rör sig om flerfunktionsvouchrar är den faktiska leveransen av varor eller tillhandahållande av tjänster i utbyte mot flerfunktionsvouchern en omsättning momsmässigt. Varje föregående överlåtelse av flerfunktionsvouchern är inte en omsättning.

Beskattningsunderlaget vid leveranser mot en flerfunktionsvoucher ska vara den ersättning som betalats för vouchern. Om information om beloppet saknas ska det monetära värde som anges på flerfunktionsvouchern eller i tillhörande dokumentation ses som beskattningsunderlag.

Exempel- flerfunktionsvoucher:
En butik säljer kontantkort för mobiltelefoni som kan användas både för telefoni och för annat, till exempel att skänka gåvor till insamlingar. Eftersom momsen inte kan beräknas när vouchern ställs ut är det en flerfunktionsvoucher. Så här kan transaktionerna se ut:

momsregler för vouchrar

 

 1. Teleoperatören tillhandhåller kontantkortet till butiken. - Ingen omsättning, ingen redovisning av moms.
   
 2. Butiken säljer kortet till kund. - Ingen omsättning, ingen redovisning av moms.
   
 3. Kund använder kortet genom att ringa och skänka gåvor.- Detta är en omsättning och teleoperatören redovisar moms för respektive tjänst.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder ikraft den 1 januari 2019. De ska dock inte tillämpas på vouchrar utställda före ikraftträdandet.

De nya reglerna innebär främst att definitionen för enfunktionsvouchers ändras. Således får detta effekten att fler vouchrar bedöms vara enfunktionsvouchrar med tidigare beskattningstidpunkt som följd.

Frågan är vad som gäller för oinlösta vouchrar där sista inlösendagen har passerat. Skatteverket anser att ingen justering av momsen för dessa ska ske. Följden av detta blir att redovisad moms för sålda enfunktionsvouchers inte kan korrigeras. Däremot när det är frågan om en flerfunktionsvoucher har skattskyldigheten aldrig inträtt, trots att betalning skett, och därmed finns ingen moms att justera.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.
Läs mer om tjänsten här>>

Vill du veta mer om de nya momsreglerna är du välkommen att delta i vårt kostnadsfria webinarie den 7 februari. 
Läs mer och anmäl dig här>>

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.