Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Upprätta koncernredovisning Wolters Kluwer Henrik Lernfelt
Experten svarar

Snart dags att upprätta koncernredovisning för första gången?

Publicerat: 
2018-10-24
Text: 
Henrik Lernfelt, expert inom koncernredovisning och företagstransaktioner

 

Henrik Lernfelt Koncernredovisning Wolters Kluwer

Är det första gången ni ska upprätta koncernredovisning? Då kan det vara en god idé att redan under hösten förbereda sig och ta fram underlag för att snabbt kunna konsolidera koncernföretagens årsbokslut efter årsskiftet.

Förberedelser för koncernredovisning

Vad som huvudsakligen behövs för att konsolidera en koncern är förvärvsanalyser och sammanställningar över koncerninterna mellanhavanden som intäkter, kostnader, fordringar och skulder. Förvärvsanalyserna definierar vad för tillgångar som ursprungligen förvärvats, exempelvis goodwill och övervärden i fastigheter vilka inte finns redovisade i dotterföretagens balansräkningar.
 
För att enkelt kunna stämma av och eliminera koncernintern försäljning och inköp är det en god idé att särredovisa dessa transaktioner på separata huvudbokskonton. Detsamma gäller för koncerninterna fordrings-, skuld- och avräkningskonton vilka också måste vara korrekt avstämda för att konsolideringen ska gå ihop. Om inga förvärvsanalyser har upprättats och dokumenterats vid historiska dotterbolagsförvärv bör man nu leta fram aktieöverlåtelseavtal och tillträdesbokslut för att upprätta förvärvsanalyserna i efterhand. Det första året som man upprättar koncernredovisning behöver även närmast föregående år konsolideras för att räkna fram de jämförelsetal som årsredovisningslagen kräver och en sammanställning behövs därför även för det föregående årets koncerninterna mellanhavanden.
 
Har man gjort förberedelserna ovan behövs sedan bara redovisningspersonal med utbildning i eller erfarenhet av koncernredovisning samt ett adekvat koncernredovisningsprogram för att färdigställa koncernens årsredovisning.

Om Henrik Lernfelt

Delägare i AHL Partners Corporate Finance och verksam som konsult inom koncernredovisning och med rådgivning i samband med företagstransaktioner.

Är till yrket civilingenjör och civilekonom med en bred bakgrund inom affärsutveckling, redovisning, revision och corporate finance, sannolikt en av få civilingenjörer som även varit auktoriserad revisor.

Bor i Billdal, Göteborg