Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Tuffare regler för ränteavdrag
Experten svarar

Tuffare regler för ränteavdrag från 1 juli 2018

Publicerat: 
2017-11-23
Text: 
Alexandra Wallerius, skattejurist

EU införde 2016 ett direktiv om ränteavdragsbegränsningar som antogs av alla EU-länder och därför är bindande vilket innebär att vi i Sverige måste implementera regler på detta område senast 1 januari 2019. 

Alla länder måste införa ränteavdragsbegränsningar, men det finns möjligheter att införa undantag för vissa företag och införa förenklingar. I det förslaget till svenska regler har till exempel beloppsgränsen för negativt räntenetto (räntekostnader som överstiger ränteintäkter) satts till 100 000 kronor, det innebär att bolag som har ett lägre negativt räntenetto än 100 000 inte berörs av reglerna. Från EU medges möjlighet att göra undantag för företag med negativt räntenetto upp till 3 miljoner euro vilket lett till debatt i Sverige om kraftigt snedvridna konkurrensvillkor.

Varför tuffare regler?

Syftet med ränteavdragsbegränsningar är att i högre grad likställa lånat kapital med eget kapital, att motverka aggressiv skatteplanering p g a olika regler i olika länder samt att öka skatteuttaget. 

Utdelning till aktieägarna (det vill säga kostnaden för eget kapital) är inte avdragsgill idag, medan däremot räntan på lånade pengar är det. Ett bolag med låg soliditet (hög andel lånat kapital) kan alltså dra av större kostnader och minska sin skatt jämfört med ett bolag som till stor del är ägarfinansierat och har hög soliditet. Här vill man alltså i större utsträckning likställa finansieringsformerna.

Lika regler i alla länder skulle minska incitamentet till koncernöverföringar för optimering, men eftersom utrymmet för att göra undantag från reglerna är så generöst och olika länder valt olika vägar är det svårt att se att detta syfte uppnås med införandet av ränteavdragsbegränsningar.

Ökat skatteuttag kommer uppnås om avdragsrätten för räntekostnad minskas. Detta planerar regeringen att kombinera med sänkt bolagsskatt från 22% till 20%, det innebär att ränteavdragsbegränsningarna får finansiera en allmän sänkt skatt för bolag. 

Vad händer nu?

Hur det slutligen blir är dock inte klart. En lagrådsremiss baserad på feedbacken från olika instanser beräknas läggas i början på 2019, proposition från regeringen kommer troligen i april och beslut tas i riksdagen i maj/juni. De nya lagarna beräknas träda i kraft 1 juli 2018. Vi fortsätter bevaka ämnet och arbetar med att bygga in detta i skatteprogrammet.

I Wolters Kluwers nyhetstjänst Skatteinformation finns en längre artikel i ämnet. Du som prenumererar på tjänsten kan läsa den här:

Förslag till nya skatteregler för företagssektorn

Läs om Skatteinformation från Wolters Kluwer.